بایگانی برچسب: پروژه های عمرانی

تاخیرات ناشی از پرداختها

متن بخشنامه های صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت محاسبه تاخیرات ناشی از عدم پرداخت بموقع صورت وضعیتها و یا پیش پرداختها بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی ، و مهندسان مشاور و پیمانکاران موضوع : نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخییرات در پرداخت صورت وضعیتها پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/ ۵۴ – […]

پرسش و پاسخ های پیمانکاری

مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌ها در امور پیمانکاری با توجه به پرسش های مکرر دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران در مورد ضوابط ابلاغی در امور قراردادهای پیمانکاری و با هدف جلوگیری از ارسال پرسش‌های تکراری و در دسترس بودن پاسخ‌های  داده شده از سوی دفتر نظام فنی اجرایی، مجموعه جدیدی از پرسش‌ها و پاسخ‌های […]

Verified by MonsterInsights