جدول کد های تخفیف


کد تخفیفمقدار تخفیفشرایط استفاده از تخفیف
50sabad5 درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از 50 هزار تومان
100sabad10 درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از 100 هزار تومان
150sabad18 درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از 150 هزار تومان
200sabad25 درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از 200 هزار تومان
300sabad30 درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از 300 هزار تومان
500sabad40 درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از 500 هزار تومان