نرم افزار صورت وضعیت فهرست بهای سال ۹۳

۴۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزاری جامع و کاربردی برای تنظیم صورت وضعیت های کارکرد پیمانکاران و یا تهیه برآورد اولیه پیمان.

یکی از بارزترین مشخصه های این نرم افزار، انجام کلیه محاسبات مربوط به حمل مصالح است که فقط با چند کلیک ساده انجام میشود.عنوان محصول رشته ها قیمت

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال93

آبخیزداری و منابع طبیعی ۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال93

آبیاری تحت فشار ۴۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال93

آبیاری و زهکشی ۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال93

انتقال و توزیع آب روستایی ۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال93

ابنیه ۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال93

تاسیسات برقی ۴۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال93

تاسیسات مکانیکی ۴۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال93

چاه ۴۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال93

خطوط انتقال آب ۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال93

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال93

راهداری ۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال93

ساخت و ترمیم قنات ۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال93

سد سازی ۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال93

شبکه توزیع آب ۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال93

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۵۰,۰۰۰ تومان
Verified by MonsterInsights