نرم افزار صورت وضعیت فهرست بهای سال ۹۲

۳۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان

نرم افزاری جامع و کاربردی برای تنظیم صورت وضعیت های کارکرد پیمانکاران و یا تهیه برآورد اولیه پیمان.

یکی از بارزترین مشخصه های این نرم افزار، انجام کلیه محاسبات مربوط به حمل مصالح است که فقط با چند کلیک ساده انجام میشود.عنوان محصول رشته ها قیمت

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال 92

آبخیزداری و منابع طبیعی ۴۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال 92

آبیاری تحت فشار ۳۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال 92

آبیاری و زهکشی ۴۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال 92

انتقال و توزیع آب روستایی ۴۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال 92

ابنیه ۴۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال 92

تاسیسات برقی ۳۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال 92

تاسیسات مکانیکی ۳۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال 92

چاه ۳۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال 92

خطوط انتقال آب ۴۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال 92

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۴۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال 92

راهداری ۴۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال 92

ساخت و ترمیم قنات ۴۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال 92

سد سازی ۴۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال 92

شبکه توزیع آب ۴۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد فهرست بهای سال 92

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۴۰,۰۰۰ تومان
Verified by MonsterInsights