نرم افزار صورت وضعیت فهرست بهای سال ۹۴

۴۵,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰ تومان

نرم افزاری جامع و کاربردی برای تنظیم صورت وضعیت های کارکرد پیمانکاران و یا تهیه برآورد اولیه پیمان.

یکی از بارزترین مشخصه های این نرم افزار، انجام کلیه محاسبات مربوط به حمل مصالح است که فقط با چند کلیک ساده انجام میشود.عنوان محصول رشته ها قیمت

برنامه صورت وضعیت متره برآورد فهرست بهای سال94

آبخیزداری و منابع طبیعی ۵۵,۰۰۰ تومان

برنامه صورت وضعیت متره برآورد فهرست بهای سال94

آبیاری تحت فشار ۴۵,۰۰۰ تومان

برنامه صورت وضعیت متره برآورد فهرست بهای سال94

آبیاری و زهکشی ۵۵,۰۰۰ تومان

برنامه صورت وضعیت متره برآورد فهرست بهای سال94

انتقال و توزیع آب روستایی ۵۵,۰۰۰ تومان

برنامه صورت وضعیت متره برآورد فهرست بهای سال94

ابنیه ۵۵,۰۰۰ تومان

برنامه صورت وضعیت متره برآورد فهرست بهای سال94

تاسیسات برقی ۴۵,۰۰۰ تومان

برنامه صورت وضعیت متره برآورد فهرست بهای سال94

تاسیسات مکانیکی ۴۵,۰۰۰ تومان

برنامه صورت وضعیت متره برآورد فهرست بهای سال94

چاه ۴۵,۰۰۰ تومان

برنامه صورت وضعیت متره برآورد فهرست بهای سال94

خطوط انتقال آب ۵۵,۰۰۰ تومان

برنامه صورت وضعیت متره برآورد فهرست بهای سال94

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۵۵,۰۰۰ تومان

برنامه صورت وضعیت متره برآورد فهرست بهای سال94

راهداری ۵۵,۰۰۰ تومان

برنامه صورت وضعیت متره برآورد فهرست بهای سال94

ساخت و ترمیم قنات ۵۵,۰۰۰ تومان

برنامه صورت وضعیت متره برآورد فهرست بهای سال94

سد سازی ۵۵,۰۰۰ تومان

برنامه صورت وضعیت متره برآورد فهرست بهای سال94

شبکه توزیع آب ۵۵,۰۰۰ تومان

برنامه صورت وضعیت متره برآورد فهرست بهای سال94

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۵۵,۰۰۰ تومان
Verified by MonsterInsights