دانلود ضرایب منطقه ای سال ۱۳۹۴

Zarib Mantagheh

ضرایب منطقه ای ، به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی، موضوع ماده ( ۲۳ ) قانون برنامه و بودجه، و نظام فنی و اجرایی کشور(مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران)، « جدول های ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری » از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، در یک پیوست ابلاغ می شود؛ تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه میشوند، با رعایت موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد.
۱. ضریب منطقه ای صرفا به پروژه هایی که اسناد مناقصه آنها (ارجاع کار) بعد از ابلاغ این بخشنامه منتشر می شود، قابل اعمال می باشد.
۲. به کارهایی که اسناد مناقصه آنها منتشر شده یا پیما نهایی که پیش از تاریخ این بخشنامه منعقد شده اند،ضریب منطقه ای تعلق نمیگیرد.
۳. برای پروژ ه هایی که در مناطق مختلف قرار می گیرند، نظیر پروژ ه های خطی، ضریب منطقه ای براساس میانگین وزنی ضریب های منطقه ای به نسبت حجم کار در مناطق مختلف در مرحله برآورد محاسبه شده و مبنای عمل قرار م یگیرد.
۴. محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش مطابق نقشه تقسیمات کشوری میباشد.
 

دانلود بخشنامه ضرایب منطقه ای سال ۱۳۹۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Verified by MonsterInsights