دانلود ضرایب منطقه ای سال 1394

Zarib Mantagheh

ضرایب منطقه ای ، به استناد آيين نامه استانداردهاي اجرايي، موضوع ماده ( 23 ) قانون برنامه و بودجه، و نظام فني و اجرايي كشور(مصوبه شماره 42339/ت33497ه مورخ 20/4/1385 هيأت محترم وزيران)، « جدول هاي ضریب های منطقه ای كارهاي پيمانكاري » از نوع گروه اول (لازم الاجرا) كه به تصويب شوراي عالي فني رسيده است، در يك پيوست ابلاغ مي شود؛ تا براي برآورد هزينه كارهايي كه بعد از ابلاغ اين بخشنامه تهيه ميشوند، با رعايت موارد زير مورد استفاده قرار گيرد.
1. ضريب منطقه اي صرفا به پروژه هايي كه اسناد مناقصه آنها (ارجاع كار) بعد از ابلاغ اين بخشنامه منتشر مي شود، قابل اعمال مي باشد.
2. به كارهايي كه اسناد مناقصه آنها منتشر شده يا پيما نهايي كه پيش از تاريخ اين بخشنامه منعقد شده اند،ضريب منطقه اي تعلق نميگيرد.
3. براي پروژ ه هايي كه در مناطق مختلف قرار مي گيرند، نظير پروژ ه هاي خطي، ضريب منطقه اي براساس ميانگين وزني ضريب هاي منطقه اي به نسبت حجم كار در مناطق مختلف در مرحله برآورد محاسبه شده و مبناي عمل قرار م يگيرد.
4. محدوده جغرافيايي استان، شهرستان و بخش مطابق نقشه تقسيمات كشوري ميباشد.
 

دانلود بخشنامه ضرایب منطقه ای سال 1394

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *