دانلود شرایط عمومی پیمان

شزایط عمومی پیمان

شرايط عمومي پيمان

فصل اول
تعاريف و مفاهيم

ماده 1 . پيمان
پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده 2 موافقت نامه پيمان درج شده است .
ماده 2. موافقت نامه
موافقت نامه سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پيمان در آن بيان شده است .

ماده 3. شرايط عمومي
شرايط عمومي ، مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين ميكند .
ماده 4. شرايط خصوصي
شرايط خصوصي، شرايط خاصي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي ، براي اين پيمان ، با توجه به وضعيت و ماهيت آن ، تنظيم شده است . موارد درج شده در شرايط خصوصي ، هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند .
ماده 5 . برنامه زماني اجراي كار
الف) برنامه زماني كلي : برنامه اي است كه در آن، زمانبندي كلي كار هاي مورد پيمان بر حسب ماه ، منعكس گشته و در اسناد و مدارك پيمان درج شده است .
ب) برنامه زماني تفصيلي : برنامه اي است كه زمان بندي فعاليت هاي مختلف كار هاي موضوع پيمان ، به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي ، در آن آمده است .
ماده 6. كارفرما
كارفرما ، شخص حقوقي است كه يك سوي امضاء كننده پيمان است و عمليات موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، به پيمانكار واگذار كرده است . نمايندگان و جانشين هاي قانوني كارفرما ، در حكم كارفرما
مي باشد .
ماده 7. پيمانكار
پيمانكار ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه سوي ديگر امضاء كننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، به عهده گرفته است . نمايندگان و جانشين هاي قانوني پيمانكار ، در حكم پيمانكار مي باشد .
ماده 8. مدير طرح
مدير طرح ، شخص حقوقي است كه به منظور مديريت اجراي كار ، در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان ، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي شود .

ماده 9. مهندس مشاور ، مهندس ناظر
الف) مهندس مشاور ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه براي نظارت بر اجراي كار ، در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان ، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي شود .
ب) مهندس ناظر ، نماينده مقيم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار معرفي ميشود .

ماده 10. رئيس كارگاه
رئيس كارگاه، شخصي حقيقي داراي تخصص و تجربه لازم است كه پيمانكار ، او را به مهندس مشاور معرفي
مي كند تا اجراي موضوع پيمان در كارگاه را سرپرستي كند .

ماده 11. پيمانكار جزء
پيمانكار جزء، شخص حقيقي يا حقوقي است كه تخصص در كار هاي اجرايي دارد و پيمانكار براي اجراي بخشي از عمليات موضوع پيمان ، با او قرارداد مي بندد.

ماده 12. كار ، كارگاه ، تجهيز ، و برچيدن كارگاه
الف) كار ، عبارت است از مجموعه عمليات ، خدمات يا اقدامات مورد نياز ، براي آغاز كردن ، انجام و پايان دادن عمليات موضوع پيمان است و شامل كارهاي دايمي است كه باقي خواهد ماند و به عنوان موضوع پيمان تحويل كارفرما مي گردد ، و كار هاي موقتي است كه به منظور اجرا و نگه داري موضوع پيمان انجام مي شود .
ب) كارگاه ، محل يا محل هايي است كه عمليات موضوع پيمان در آن اجرا مي شود يا به منظور اجراي پيمان ، با اجازه ي كارفرما از آن استفاده مي كنند . كارگاهها يا كارخانه هاي توليدي خارج از محلها و زمين هاي تحويلي كارفرما ، كه به منظور ساخت تجهيزات يا قطعاتي كه در كار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار مي گيرد
ج) تجهيز كارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام ها و تداركاتي است كه بادي به صورت موقت براي دوره اجرا انجام شود ، تا آغاز كردن و انجام دادن عمليات موضوع پيمان ، طبق اسناد و مدارك پيمان ، ميسر شود .
د) برچيدن كارگاه ، عبارت است از جمع آوري مصالح ، تجهيزات ، تاسيسات و ساختمان هاي موقت ، خارج كردن مواد زايد ، مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات و ديگر تداركات پيمانكار از كارگاه و تسطيح و تميز كردن محل هاي تحويلي كارفرما مي باشد .
ماده 13. مصالح ، تجهيزات، مصالح و تجهيزات پاي كار ، ماشين آلات و ابزار ، تاسيسات و ساختمان هاي موقت ، وسايل
الف) مصالح، عبارت است از مواد ، اجناس و كالاها يي كه در عمليات موضوع پيمان مصرف يا نصب شده و در كار باقي مي ماند .
ب) تجهيزات، عبارت از دستگاهها و ماشين آلاتي است كه در عمليات موضوع پيمان و در كار باقي مي ماند .
ج) مصالح و تجهيزات پاي كار، عبارت از مصالح و تجهيزاتي كه پيمانكار ، با توجه به اسناد و مدارك پيمان براي اجراي موضوع پيمان ، تهيه كرده و در محلي يا محلهايي از كارگاه كه در طرح جانمايي تجهيز كارگاه به عنوان انبار كارگاه يا محل انباشت مصالح تعيين گرديده است ، نگه داري و حفاظت مي كند . مصالح و تجهيزات موجود در محل مصرف يا نصب نيز مصالح و تجهيزات پاي كار ناميده مي شود .
تبصره – قطعات پيش ساخته و تجهيزاتي كه در اجراي موضوع پيمان ، با اجازه ي كارفرما و زير نظر مهندسين مشاور ، در كارگاه ها ويا در كارخانه هاي توليدي خارج از كارگاه ساخته شود نيز در حكم مصالح و تجهيزات پاي كار به شمار مي رود .
د) ماشين آلات و ابزار ، عبارت از دستگاه ها ، تجهيزات ، ماشين آلات و به طور كلي ، ابزار هاي اجراي كار است كه به منظور اجراي موضوع پيمان به صورت موقت به به كار گرفته مي شود . ماشين آلات و ابزار را ممكن است ماشين آلات نيز به نامند .
ه) تاسيسات و ساختمان هاي موقت ، عبارت از انواع ساختمان ها ، محوطه سازيها ، انبارها ، تاسيسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاه ها ، و به طور كلي ، تمام تاسيسات و بناهايي است كه به صورت موقت ، براي دوره اجرا تامين شده و جزء كار هاي تجهيز كارگاه به شمار مي رود .
و) وسايل ، عبارت از اثاثيه اداري ، مسكوني آشپزخانه و ديگر لوازم مورد نيازي است كه براي دوره اجرا تامين شده و جزو تجهيز كارگاه منظور مي شود .

ماده 14-برآورد هزينه اجراي كار ، مبلغ پيمان ، مبلغ اوليه پيمان ، مبلغ نهايي پيمان ، ضريب پيمان ، نرخ پيمان ، مدت پيمان ، مدت اوليه پيمان ، متوسط كاركرد فرضي ماهانه
الف ) برآورد هزينه اجراي كار، مبلغي است كه به عنوان هزينه اجراي موضوع پيمان ، به وسيله كارفرما محاسبه و اعلام شده است .
ب) مبلغ پيمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقت نامه يا احتساب مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار قيمت جديد است . مبلغ پيمان هنگام مبادله پيمان ، همان مبلغ درج شده در ماده 3 موافقت نامه است كه مبلغ اوليه پيمان ناميده
مي شود .
ج)مبلغ نهايي پيمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقت نامه و تغييرات احتمالي است كه بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، در آن ايجاد شده مي شود .
د) ضريب پيمان ،حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار است .
ه) نرخ پيمان ، در مورد هر يك از اقلام كار عبارت است از بهاي واحد آن قلم در فهرست بهاي منضم به پيمان با اعلام ضريب پيمان و ضريب هاي پيش بيني شده در فهرست بها و مقادير كار است .
در پيمانهايي كه مشمول تعديل آحاد بهاء هستند ، نرخ پيمان ، نرخ محاسبه شده به روش پيشگفته ، پس از اعمال تعديل آحاد بها مي باشد .
و) متوسط كاركرد فرضي ماهانه ، عبارت است از حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مدت اوليه پيمان است .
ز) ، مدت پيمان يا مدت اجراي پيمان ، مدت درج شده در بند ماده 4 موافقت نامه و تغييرات احتمالي است كه بر اساس ماده 30 در آن ايجاد مي شود . مدت پيمان هنگام مبادله پيمان ، همان مدت درج شده در ماده 4 موافقت نامه است كه مدت اوليه پيمان ناميده مي شود .

ماده 15. روز ، ماه ، تاريخ ها ، مفرد و جمع ، عنوان ها
الف) روز و ماه روز و ماه تقويمي و شمسي است .
ب) تاريخ طبق تقويم رسمي كشور است .
ج) هر جا كه معناي عبارت ايجاب كند ، كلمه مفرد معناي جمع و كلمات جمع معناي مفرد دارد .
د) عنوان هاي به كار رفته در متون موافقت نامه يا شرايط عمومي و ديگر قسمت هاي اسناد و مدارك پيمان ، صرفاً به منظور راهنمايي و آگاهي از مفاد اسناد و مدارك است و نمي توان در تفسير اسناد و مدارك پيمان ، از آنها استفاده كرد .

متن کامل شرايط عمومي پيمان  با امكان لينك بين فهرست و صفحات

 

حجم96.4kb

7 thoughts on “شرایط عمومی پیمان

  • اميد شيخا میگوید:

   پاسخ
   جناب آقای حسین لینک دانلود رو عوض کردم می تونی از طریق لینک اول برای دانلود استفاده کنید.
   موفق باشید.

 1. احمد میگوید:

  سلام
  من فایل رو دانلود کردم ولی برای نصب پسورد لازم داره، لطفاً پسورد نصب رو اعلام کنید.
  ممنون

 2. نوید سمیعی میگوید:

  سلام.من احتیاج به شرایط عمومی پیمان چاپ قدیم(سال 1365)دارم.لطفا راهنمایی کنید.

 3. farhasd khaky میگوید:

  سلام من سوالی در مودد یکی از قراردادهای عمرانیم داشتم که خواهش میکنم راهنمایی کنید شرکت بنده قرارددادی رو بر اساس فهرست بهاء سال 1387 در تاریخ 1388/08/30 با اداره کل راه استان مازندران منعقد نموده که مدت زمان اجرای پیمان 5 ماه بود که بدون هیچ تاخیری تحویل موقت گردیده قابل ذکر میباشد که با توجه به دستور کارهای گوناگون که در براورد اولیه لحاظ نشده بود به شرکت ابلاغ شد در نتیجه شرکت هم انجام داده است الان که حدود 38 ما از تاریخ تحویل موقت و 14 ماه از زمان تحویل قطعی پروژه که تحویل قطعی نیز انجام شده میگذره صورت وضعیت قطعی پروژه تصحی شده ول به دلیل اینکه مبلغ 670 میلیون ریال اضافه بر 25% افزایش ابلاغ شده باقی مانده که همین اضافه کارکرد دلیل اینه که صورت وضعیت قظعی انجام نشده لذا سوال بنده اینه که الان که مدت زیادی گذشته بنده اضافه کارکرد را باید تحت چه عنوانی و بر چه اساسی مثال به قیمت روز کار یا قیمت قدیم با اعمال ضرایب تعدیل تا الان و… باید منعقد کنم توضیح اینکه مبلغ قرارداد بنده 1.680.000.000 بوده با 25% شده 2.100.000000 ولی صورت وضعیت تصحیح شده مبلغ 2.770.000.000 ریل با تشکر از کمک شما دوستان

 4. mojtaba_shojaei میگوید:

  با سلام
  در صورت امکان نمونه ای از محاسبه تاخیرات یک پروژه را در سایت قرار دهید تا از آن استفاده نماییم.
  با تشکر فراوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *