دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک فصل های فهرست بها

url

به استناد ماده(23) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور(مصوبه شماره 42339/ت33497ه ، مورخ 1385/04/20 هیأت محترم وزیران) ، «دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک فصل های فهرست بها» به منظور پایش دقیق و سریع تر قیمت پیشنهادی پیمانکاران ، قیمت کارهای جدید و هزینه اجرای کار ، در 6 صفحه دستورالعمل و 8 صفحه پیوست ، ابلاغ می شود ، تا در واگذاری کارها مورد استفاده قرار گیرد . استفاده از این دستورالعمل به تشخیص دستگاه اجرایی ، قبل از واگذاری کار ، هنگام تنظیم برآورد هزینه اجرا برای برگزاری مناقصه خواهد بود .

دستگاه های اجرایی موظف اند در صورت استفاده از این دستورالعمل ، به استناد آیین نامه ماده ( 23 ) قانون برگزاری مناقصات با موضوع مستند سازی و اطلاع رسانی ، نسخه ای از جداول « الف » « ب » و « پ » مربوط به پیشنهاد دهندگان قیمت را به این معاونت ارسال دارند .

لازم به یادآوری است که بخشنامه شماره 4951 / 54 – 5453 /102 مورخ 1377/09/09 با موضوع « نحوه ارائه تجزیه بها همراه با یشنهاد قیمت توسط پیمانکاران » کماکان به قوت خود باقی و ملاک عمل برای اطمینان از صحت مبلغ پیشنهادی پیمانکاران در مناقصه ( یا ترک مناقصه ) است .

 

1-کلیات

1-1.این دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران را ، به تفکیک فصل های فهرست های پایه و غیر پایه مورد استفاده در برآورد، مشخص می کند .

1-2.تمامی قوانین ، ضوابط و دستورالعمل های مربوط به تهیه برآورد ، تشخیص صلاحیت ، ارجاع کار ، نحوه انجام مناقصه یا ترک مناقصه و تعیین پیمانکار منتخب ، که در زمان واگذاری کار ، ناقذ است باید رعایت شود .

 

2-تعاریف

واژه ها و عبارات مورد استفاده در این دستورالعمل دارای تعاریف زیر هستند :

2-1.فهرست بهای واحد پایه

فهرست هایی که در رشته و رشته های مختلف از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است ، یا خواهد شد .

2-2.فهرست بهای واحد غیرپایه :

رشته هایی از کار که برای آنها از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، فهرست بهای واحد پایه ابلاغ نشده است .

2-3.فصل

هر بخش از فهرست ، که مجموعه ای از ردیف ها با ماهیت مشابه ، در آن دسته بندی شده است .

2-4.مبلغ ردیف

حاصل ضرب « مقدار ردیف » در « بهای واحد » آن ردیف ، اعم از ردیف های پایه یا ردیف های غیر پایه ( ستاره دار )

2-5.مبلغ فصل

جمع ردیف های هر فصل ، شامل ردیف های پایه و ردیف های غیر پایه ( ستاره دار )

2-6.ضرایب

اعدادی که به منظور جبران هزینه های ویژه ، طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط ، به برآورد اعمال می شود . مانند ضریب بالاسری ، منطقه ای و…

2-7.مبلغ برآورد

هزینه اجرای کار که براساس فهرست بها و ضوابط مربوط توسط دستگاه اجرایی محاسبه می شود.

2-8. جدول خلاصه برآورد مالی

جدولی حاوی اطلاعات مربوط به یک رشته از فهرست های بهای واحد مورد استفاده در محاسبه برآورد کار مورد نظر ، که در آن مبالغ به تفکیک فصل درج شده است ، در صورت استفاده از فهرست های واحد پایه این مبالغ به تفکیک اقلام پایه و غیر پایه ( ستاره دار ) و جمع آنها در سه ستون مجزا درج خواهد شد . ضرایب به نحوی در جمع مبالغ این اقلام اعمال می شود که بار مالی آنها قابل تشخصیص باشد . این جدول ها توسط دستگاه اجرایی ، به تفکیک هر رشته فهرست به طور مجزا تهیه می شود . در این حالت ، در انتهای جدول خلاصه ای که برآورد تمامی فهرست ها در آن درج شده است ، ردیفی نیز برای تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود .

2-9.ضریب پیشنهادی جز

ضریبی که از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هر فصل ( با توجه به تمامی شرایط ) ، به مبلغ برآورد شده توسط دستگاه اجرایی برای همان فصل ، حاصل می شود.

ضریب پیشنهاد جز مربوط به مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه نیز از تقسیم مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه که توسط پیمانکار پیشنهاد شده است ، به مبلغ نظیر در برآورد دستگاه اجرایی حاصل می شود.

2-10.ضریب پیشنهادی کل

ضریب حاصل از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد

 

3-نحوه ارایه پیشنهاد

3-1. پیمانکاران دعوت شده ، پس از محاسبه برآورد هزینه اجرای کار ، جدول های ( الف ) ، ( ب ) و ( پ ) را که قسمتی از اطلاعات آن توسط دستگاه اجرایی وارد شده است تکمیل و پس از مهر و امضاء همراه برگ پیشنهاد قیمت در پاکت مربوط قرار داده و تسلیم دستگاه اجرایی می کنند .

3-2. قسمت هایی که توسط دستگاه اجرایی تکمیل می شود .

3-2-1- ستون های 1، 2 و 3 جدول ( الف ) با استفاده از اطلاعات ” جدول خلاصه برآورد مالی ” پروژه مورد نظر تکمیل می شود . در کارهایی که برآورد آنها با استفاده از قیمت های واحد پایه تهیه می شود مبالغ ستون ( 3 ) جمع مبلغ اقلام پایه و اقلام غیر پایه ( ستاده دار ) هر فصل است . در مبلغ فصل ، هیچ ضریب یا هزینه اضافی منظور و اعلام نمی شود.

3-2-2- ستون (4) جدول ( الف ) حاوی مبلغ فصل ، پس از اعمال تمامی ضرایبی است ( به استثنای هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ) که طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوط باید در برآورد اعمال شود .

3-2-2-1- برای محاسبه ضرایب قابل اعمال به مبلغ فصل ها ، تمامی ضرایب منظور شده در برآورد ، بطور متوالی در یکدیگر ضرب شده و حاصل با چهار رقم بعد از ممیز در محاسبات وارد می شود . برای گرد کردن رقم چهارم بعد از ممیز ، چنانچه رقم پنجم اعشار پنج یا بزرگتر باشد ، رقم پنجم حذف و یک واحد به رقم چهارم اعشار اضافه و در صورتی که رقم مذکور کوچکنر از پنج باشد ، حذف می شود . از اختلاف ناشی از گرد کردن ضریب متوسط در محاسبه جمع ستون ( 4 ) جدول ( الف ) با جدول خلاصه برآورد مالی صرفنظر می شود .

3-2-2-2- چنانچه در محاسبه برآورد پروژه ای بیش از یک رشته فهرست نیاز باتشد ، لازم است جدول( الف ) به طور جداگانه برای هر رشته فهرست تهیه و تکمیل شود .

3-2-2-3- پس از تکمیل جدول ( الف ) ، مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه که طبق ضوابط و دستور العمل های مربوط ، محاسبه و در جدول خلاصه برآورد مالی درج شده است ، به جدول ( ب ) منتقل می شود.

3-2-2-4- با تکمیل ستون های ( 1 ) تا ( 4 ) جداول ( الف ) ، متناسب با تعداد فهرست های مورد استفاده و همچنین ستون ( 2 ) جدول ( ب )مربوط به هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، ستون های ( 1 ) تا ( 3) جدول ( پ ) کامل و برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، از ستون ( 2 ) جدول ( ب ) به ستون ( 3 ) جدول ( پ ) منتقل می شود.

3-3. قسمت هایی که توسط پیمانکار تکمیل می شود.

3-3-1- در ستون ( 5 ) جدول ( الف ) مبالغ پیشنهادی پیمانکار ، با توجه به تمامی شرایط ، از جمله هزینه های اجرای کار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر پیمانکار ، برای هر فصل درج می شود .

3-3-2- ستون ( 6 ) جدول ( الف ) ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل است که از تقسیم مبالغ ستون ( 5 ) بر مبالغ متناظر ستون ( 4 ) جدول مذکور با چهار رقم بعد از ممیز حاصل می شود . برای گرد کردن رقم چهارم بعد از ممیز ، طبق شرح مندرج در ( 3-2-2-1 ) عمل می شود .

3-3-3- جدول ( ب ) مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توجه به مراتب زیر کامل می شود :

3-3-3-1- مبلغ پیشنهادی تجهیز و برچیدن کارگاه ، با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر پیمانکار ، در ستون ( 3 ) درج می شود .

3-3-3-2- از تقسیم مبلغ ستون ( 3 ) به مبلغ ستون ( 2 ) ، ضریب پیشنهادی جزء بدست می آید که در ستون ( 4 ) نوشته می شود .

3-3-4- جمع مبالغ ستون ( 5 ) جدول ( الف ) و نیز اطلاعات جدول ( ب ) مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه ، به ستون های مربوط در جدول ( پ ) منتقل می شود.

3-3-5- جمع مبالغ مندرج در ستون ( 4 ) جدول ( پ ) ، مبلغ پیشنهادی پیمانکار است ، که باید عیناً در برگ پیشنهاد پیمانکار درج شود .

3-3-6- از تقسیم جمع مبالغ ستون ( 4 ) جدول ( پ ) به جمع نظیر در ستون ( 3 ) ، ضریب پیشنهادی کل بدست می آید .

 4-نحوه کنترل پیشنهادها

4-1. مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکاران ، بسته به نوع و روش انجام مناقصه ( یا ترک مناقصه ) ، یکی از ملاک های اصلی در تعیین پیمانکار منتخب است.

چنانچه مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکار منتخب ، مندرج در برگ پیشنهاد ، با جمع مبلغ ستون ( 4 ) جدول ( پ ) برابر نباشد ، پیشنهاد مذکور باطل و از لیست پیشنهادها حذف می شود .

4-2. چنانچه در محاسبه ضرایب پیشنهادی جزء اشتباه شده باشد ، ضریب تصحیح شده ملاک عمل خواهد بود . به عبارت دیگر ملاک اصلی ، مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هر فصل مندرج در ستون( 5 ) جدول ( الف ) و ستون ( 3 ) جدول ( ب ) است .

5- نحوه پرداخت

در موارد زیر ، ضرایب پیشنهادی جزء ملاک محاسبه خواهد بود :

5-1. صورت وضعیت های موقت و قطعی

5-2. افزایش و کاهش مقادیر کار

تبصره : سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد ( با رعایت محدودیت های مندرج در ماده 29 شرایط عمومی پیمان ) ، حداکثر تا 25 درصد مبلغ فصل مذکور مجاز است . برای افزایش مقادیر این ردیف ها ، بیش از سقف یاد شده ، ضریب پیشنهادی کل ملاک است . مفاد این تبصره در مورد قیمت هایی جدید موضوع بند ( 5-3 ) نیز حاکم و رعایت آن الزامی است .

5-3 . قیمت کارهای جدیدی که برای آنها شرح و بهای واحد در فهرست های منضم به پیمان درج و برای فصل مربوط ضریب جزء توسط پیمانکار پیشنهاد شده است .

تبصره : چنانچه برای کارهای جدید مورد نظر ، شرح و بهای واحد در فهرست منضم به پیمان درج شده ولی ضریب جزء برای فصل مربوط از سوی پیمانکار پیشنهاد نشده باشد ، ضریب پیشنهادی کل ملاک خواهد بود .

5-4. هزینه اضافی تجهیز کارگاه ، ناشی از اجرای کارهای جدید ابلاغی ، در صورت شمول موضوع بند( 5-3 )نسبت به تجهیز کارگاه پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان . در این مورد ، ضریب پیشنهادی جزء مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه ملاک عمل است .

6- این مجموعه (دستورالعمل) پس از تکمیل بخش های مربوط به جداول (الف) ، (ب) و (پ) توسط کارفرما ، در اسناد مناقصه ( یا ترک مناقصه ) منظور، سپس به عنوان بخشی از موافقت نامه به اسناد پیمان پیمانکار منتخب ضمیمه می شود .

متن کامل بخشنامه شماره 76574 را از طریق لینک زیر می توانید دانلود کنید

« در ضمن نرم افزار بخشنامه فوق (با عنوان نرم افزار پیشنهاد قیمت دانا ) از طریق فروشگاه سایت قابل تهیه میباشد. »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *