دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک فصل های فهرست بها

url

به استناد ماده(۲۳) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور(مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ه ، مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۰ هیأت محترم وزیران) ، «دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک فصل های فهرست بها» به منظور پایش دقیق و سریع تر قیمت پیشنهادی پیمانکاران ، قیمت کارهای جدید و هزینه اجرای کار ، در ۶ صفحه دستورالعمل و ۸ صفحه پیوست ، ابلاغ می شود ، تا در واگذاری کارها مورد استفاده قرار گیرد . استفاده از این دستورالعمل به تشخیص دستگاه اجرایی ، قبل از واگذاری کار ، هنگام تنظیم برآورد هزینه اجرا برای برگزاری مناقصه خواهد بود .

دستگاه های اجرایی موظف اند در صورت استفاده از این دستورالعمل ، به استناد آیین نامه ماده ( ۲۳ ) قانون برگزاری مناقصات با موضوع مستند سازی و اطلاع رسانی ، نسخه ای از جداول « الف » « ب » و « پ » مربوط به پیشنهاد دهندگان قیمت را به این معاونت ارسال دارند .

لازم به یادآوری است که بخشنامه شماره ۴۹۵۱ / ۵۴ – ۵۴۵۳ /۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۹ با موضوع « نحوه ارائه تجزیه بها همراه با یشنهاد قیمت توسط پیمانکاران » کماکان به قوت خود باقی و ملاک عمل برای اطمینان از صحت مبلغ پیشنهادی پیمانکاران در مناقصه ( یا ترک مناقصه ) است .

 

۱-کلیات

۱-۱.این دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران را ، به تفکیک فصل های فهرست های پایه و غیر پایه مورد استفاده در برآورد، مشخص می کند .

۱-۲.تمامی قوانین ، ضوابط و دستورالعمل های مربوط به تهیه برآورد ، تشخیص صلاحیت ، ارجاع کار ، نحوه انجام مناقصه یا ترک مناقصه و تعیین پیمانکار منتخب ، که در زمان واگذاری کار ، ناقذ است باید رعایت شود .

 

۲-تعاریف

واژه ها و عبارات مورد استفاده در این دستورالعمل دارای تعاریف زیر هستند :

۲-۱.فهرست بهای واحد پایه

فهرست هایی که در رشته و رشته های مختلف از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است ، یا خواهد شد .

۲-۲.فهرست بهای واحد غیرپایه :

رشته هایی از کار که برای آنها از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، فهرست بهای واحد پایه ابلاغ نشده است .

۲-۳.فصل

هر بخش از فهرست ، که مجموعه ای از ردیف ها با ماهیت مشابه ، در آن دسته بندی شده است .

۲-۴.مبلغ ردیف

حاصل ضرب « مقدار ردیف » در « بهای واحد » آن ردیف ، اعم از ردیف های پایه یا ردیف های غیر پایه ( ستاره دار )

۲-۵.مبلغ فصل

جمع ردیف های هر فصل ، شامل ردیف های پایه و ردیف های غیر پایه ( ستاره دار )

۲-۶.ضرایب

اعدادی که به منظور جبران هزینه های ویژه ، طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط ، به برآورد اعمال می شود . مانند ضریب بالاسری ، منطقه ای و…

۲-۷.مبلغ برآورد

هزینه اجرای کار که براساس فهرست بها و ضوابط مربوط توسط دستگاه اجرایی محاسبه می شود.

۲-۸. جدول خلاصه برآورد مالی

جدولی حاوی اطلاعات مربوط به یک رشته از فهرست های بهای واحد مورد استفاده در محاسبه برآورد کار مورد نظر ، که در آن مبالغ به تفکیک فصل درج شده است ، در صورت استفاده از فهرست های واحد پایه این مبالغ به تفکیک اقلام پایه و غیر پایه ( ستاره دار ) و جمع آنها در سه ستون مجزا درج خواهد شد . ضرایب به نحوی در جمع مبالغ این اقلام اعمال می شود که بار مالی آنها قابل تشخصیص باشد . این جدول ها توسط دستگاه اجرایی ، به تفکیک هر رشته فهرست به طور مجزا تهیه می شود . در این حالت ، در انتهای جدول خلاصه ای که برآورد تمامی فهرست ها در آن درج شده است ، ردیفی نیز برای تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود .

۲-۹.ضریب پیشنهادی جز

ضریبی که از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هر فصل ( با توجه به تمامی شرایط ) ، به مبلغ برآورد شده توسط دستگاه اجرایی برای همان فصل ، حاصل می شود.

ضریب پیشنهاد جز مربوط به مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه نیز از تقسیم مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه که توسط پیمانکار پیشنهاد شده است ، به مبلغ نظیر در برآورد دستگاه اجرایی حاصل می شود.

۲-۱۰.ضریب پیشنهادی کل

ضریب حاصل از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد

 

۳-نحوه ارایه پیشنهاد

۳-۱. پیمانکاران دعوت شده ، پس از محاسبه برآورد هزینه اجرای کار ، جدول های ( الف ) ، ( ب ) و ( پ ) را که قسمتی از اطلاعات آن توسط دستگاه اجرایی وارد شده است تکمیل و پس از مهر و امضاء همراه برگ پیشنهاد قیمت در پاکت مربوط قرار داده و تسلیم دستگاه اجرایی می کنند .

۳-۲. قسمت هایی که توسط دستگاه اجرایی تکمیل می شود .

۳-۲-۱- ستون های ۱، ۲ و ۳ جدول ( الف ) با استفاده از اطلاعات ” جدول خلاصه برآورد مالی ” پروژه مورد نظر تکمیل می شود . در کارهایی که برآورد آنها با استفاده از قیمت های واحد پایه تهیه می شود مبالغ ستون ( ۳ ) جمع مبلغ اقلام پایه و اقلام غیر پایه ( ستاده دار ) هر فصل است . در مبلغ فصل ، هیچ ضریب یا هزینه اضافی منظور و اعلام نمی شود.

۳-۲-۲- ستون (۴) جدول ( الف ) حاوی مبلغ فصل ، پس از اعمال تمامی ضرایبی است ( به استثنای هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ) که طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوط باید در برآورد اعمال شود .

۳-۲-۲-۱- برای محاسبه ضرایب قابل اعمال به مبلغ فصل ها ، تمامی ضرایب منظور شده در برآورد ، بطور متوالی در یکدیگر ضرب شده و حاصل با چهار رقم بعد از ممیز در محاسبات وارد می شود . برای گرد کردن رقم چهارم بعد از ممیز ، چنانچه رقم پنجم اعشار پنج یا بزرگتر باشد ، رقم پنجم حذف و یک واحد به رقم چهارم اعشار اضافه و در صورتی که رقم مذکور کوچکنر از پنج باشد ، حذف می شود . از اختلاف ناشی از گرد کردن ضریب متوسط در محاسبه جمع ستون ( ۴ ) جدول ( الف ) با جدول خلاصه برآورد مالی صرفنظر می شود .

۳-۲-۲-۲- چنانچه در محاسبه برآورد پروژه ای بیش از یک رشته فهرست نیاز باتشد ، لازم است جدول( الف ) به طور جداگانه برای هر رشته فهرست تهیه و تکمیل شود .

۳-۲-۲-۳- پس از تکمیل جدول ( الف ) ، مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه که طبق ضوابط و دستور العمل های مربوط ، محاسبه و در جدول خلاصه برآورد مالی درج شده است ، به جدول ( ب ) منتقل می شود.

۳-۲-۲-۴- با تکمیل ستون های ( ۱ ) تا ( ۴ ) جداول ( الف ) ، متناسب با تعداد فهرست های مورد استفاده و همچنین ستون ( ۲ ) جدول ( ب )مربوط به هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، ستون های ( ۱ ) تا ( ۳) جدول ( پ ) کامل و برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، از ستون ( ۲ ) جدول ( ب ) به ستون ( ۳ ) جدول ( پ ) منتقل می شود.

۳-۳. قسمت هایی که توسط پیمانکار تکمیل می شود.

۳-۳-۱- در ستون ( ۵ ) جدول ( الف ) مبالغ پیشنهادی پیمانکار ، با توجه به تمامی شرایط ، از جمله هزینه های اجرای کار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر پیمانکار ، برای هر فصل درج می شود .

۳-۳-۲- ستون ( ۶ ) جدول ( الف ) ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل است که از تقسیم مبالغ ستون ( ۵ ) بر مبالغ متناظر ستون ( ۴ ) جدول مذکور با چهار رقم بعد از ممیز حاصل می شود . برای گرد کردن رقم چهارم بعد از ممیز ، طبق شرح مندرج در ( ۳-۲-۲-۱ ) عمل می شود .

۳-۳-۳- جدول ( ب ) مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توجه به مراتب زیر کامل می شود :

۳-۳-۳-۱- مبلغ پیشنهادی تجهیز و برچیدن کارگاه ، با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر پیمانکار ، در ستون ( ۳ ) درج می شود .

۳-۳-۳-۲- از تقسیم مبلغ ستون ( ۳ ) به مبلغ ستون ( ۲ ) ، ضریب پیشنهادی جزء بدست می آید که در ستون ( ۴ ) نوشته می شود .

۳-۳-۴- جمع مبالغ ستون ( ۵ ) جدول ( الف ) و نیز اطلاعات جدول ( ب ) مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه ، به ستون های مربوط در جدول ( پ ) منتقل می شود.

۳-۳-۵- جمع مبالغ مندرج در ستون ( ۴ ) جدول ( پ ) ، مبلغ پیشنهادی پیمانکار است ، که باید عیناً در برگ پیشنهاد پیمانکار درج شود .

۳-۳-۶- از تقسیم جمع مبالغ ستون ( ۴ ) جدول ( پ ) به جمع نظیر در ستون ( ۳ ) ، ضریب پیشنهادی کل بدست می آید .

 ۴-نحوه کنترل پیشنهادها

۴-۱. مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکاران ، بسته به نوع و روش انجام مناقصه ( یا ترک مناقصه ) ، یکی از ملاک های اصلی در تعیین پیمانکار منتخب است.

چنانچه مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکار منتخب ، مندرج در برگ پیشنهاد ، با جمع مبلغ ستون ( ۴ ) جدول ( پ ) برابر نباشد ، پیشنهاد مذکور باطل و از لیست پیشنهادها حذف می شود .

۴-۲. چنانچه در محاسبه ضرایب پیشنهادی جزء اشتباه شده باشد ، ضریب تصحیح شده ملاک عمل خواهد بود . به عبارت دیگر ملاک اصلی ، مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هر فصل مندرج در ستون( ۵ ) جدول ( الف ) و ستون ( ۳ ) جدول ( ب ) است .

۵- نحوه پرداخت

در موارد زیر ، ضرایب پیشنهادی جزء ملاک محاسبه خواهد بود :

۵-۱. صورت وضعیت های موقت و قطعی

۵-۲. افزایش و کاهش مقادیر کار

تبصره : سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد ( با رعایت محدودیت های مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان ) ، حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ فصل مذکور مجاز است . برای افزایش مقادیر این ردیف ها ، بیش از سقف یاد شده ، ضریب پیشنهادی کل ملاک است . مفاد این تبصره در مورد قیمت هایی جدید موضوع بند ( ۵-۳ ) نیز حاکم و رعایت آن الزامی است .

۵-۳ . قیمت کارهای جدیدی که برای آنها شرح و بهای واحد در فهرست های منضم به پیمان درج و برای فصل مربوط ضریب جزء توسط پیمانکار پیشنهاد شده است .

تبصره : چنانچه برای کارهای جدید مورد نظر ، شرح و بهای واحد در فهرست منضم به پیمان درج شده ولی ضریب جزء برای فصل مربوط از سوی پیمانکار پیشنهاد نشده باشد ، ضریب پیشنهادی کل ملاک خواهد بود .

۵-۴. هزینه اضافی تجهیز کارگاه ، ناشی از اجرای کارهای جدید ابلاغی ، در صورت شمول موضوع بند( ۵-۳ )نسبت به تجهیز کارگاه پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان . در این مورد ، ضریب پیشنهادی جزء مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه ملاک عمل است .

۶- این مجموعه (دستورالعمل) پس از تکمیل بخش های مربوط به جداول (الف) ، (ب) و (پ) توسط کارفرما ، در اسناد مناقصه ( یا ترک مناقصه ) منظور، سپس به عنوان بخشی از موافقت نامه به اسناد پیمان پیمانکار منتخب ضمیمه می شود .

متن کامل بخشنامه شماره ۷۶۵۷۴ را از طریق لینک زیر می توانید دانلود کنید

« در ضمن نرم افزار بخشنامه فوق (با عنوان نرم افزار پیشنهاد قیمت دانا ) از طریق فروشگاه سایت قابل تهیه میباشد. »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *