دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دومرحله اي ويرايش سوم

شماره: 158764/94  مورخ: 13/07/1394

analiz

از آنجايي كه طبق ماده ( 20 ) قانون برگزاري مناقصات، دستگاه هاي مناقصه گزار ملزم به انتشار روش بررسي قيمت و ارزيابي مالي در اسناد مناقصه هستند، اين دستورالعمل به استناد بند« ث» ماده 30 آيين نامه اجرائي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات (مصوبه شماره 108972 /ت3296 ه 5/9/1385 هيات محترم وزيران) و نظام فني و اجرائي كشور (مصوبه شماره 33497 ه مورخ 20/4/1385 هيأت محترم وزيران) به منظور اعمال رويه واحد، زمينه سازي رقابت صحيح تر، در تعيين قيمتهاي متناسب پيشنهادي بندهای « الف »و« ز» ماده ( 2) قانون برگزاري مناقصات و همچنين پايش و بررسي پيشنهادهاي قيمت پيمانكاران، در هفت صفحه و دو پيوست، براي بهره برداري در مناقصات حوزه كارهاي پيمانكاري به عنوان راهنما ابلاغ ميشود.

تعيين دامنه قيمت هاي متناسب

دانلود دستور العمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی


خرید آنلاین نرم افزار تعیین دامنه قیمت متناسب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *