متن بخشنامه های صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

جهت محاسبه تاخیرات ناشی از عدم پرداخت بموقع صورت وضعیتها و یا پیش پرداختها

deadline

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی ، و مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع : نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخییرات در پرداخت صورت وضعیتها

پیرو بخشنامه شماره 1000/ 54 – 5/3012 – 1 مورخ 20/03/ 1359 و بخشنامه شماره 4000/ 54/ 9344-1 مورخ 6/10/1359 باستناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه این بخشنامه صادر میگردد .

نظر به اینکه در پاره ای از موارد در مدت ضرب الاجل مقرر در شرایط عمومی پیمان پرداخت نشده و بر مبنای بند “ج” از ماده 31 شرایط عمومی پیمان این تاخیر میتواند موجب تمدید مدت پیمان باشد ، برای محاسبه این مدت از روش زیر استفاده میگردد :

1- نحوه محاسبه مدت تمدید

چنانچه در پرداخت هر یک از صورت وضعیت های موقت بعد از ضرب الاجل تعین شده تاخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بابت بمدت پیمان اضافه میشوداز رابطه زیر محاسبه میگردد :

1clip_image004[11] و با :

2

در رابطه فوق :

1-1- مدت تمدید (ح) عبارتست از تعداد روزهائیکه بمدت اولیه پیمان اضافه میگردد.

1-2- مبلغ صورت وضیت () عبارتست از مبلغ ناخالص کارکرد صورت وضعیتی که در پرداخت ان تاخیر شده است.

1-3- دوره صورت وضعیت (t) عبارتست از فاصله زمانی تاریخ تسلیم صورت وضعیت مورد محاسبه و صورت وضعیت ما قبل آن به کارفرما بر حسب روز

1-4- مدت اولیه قرارداد (T) عبارت از مدتی است که در پیمان بعنوان مدت پیمان ثبت شده باشد . این مدت به روز تبدیل شده و در رابطه بالا اعمال میگردد .

1-5- مبلغ اولیه پیمان عبارتست از مبلغی که در پیمان بعنوان مبلغ پیمان ثبت شده باشد.

1-6- مدت تاخیر در پرداخت (θ) . عبارت است از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و ” تاریخ پرداخت طبق پیمان ”

توضیح – ” تاریخ پرداخت طبق پیمان ” در مورد صورت وضعیتهای موقت عبارتست ده (10) روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت

2- نحوه محاسبه تمدید مدت بدلیل تاخیر در پیش پرداختها

هر گاه در پرداخت پیش پرداختها تاخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بابت بمدت قرار داد اضافه می شود بشرح زیر محاسبه میگردد .

1-2 چنانچه در پرداخت قسط اول پیش پرداخت تاخیر شده باشد مدت تمدید از رابطه زیر محاسبه میگردد :

3

2-2 هر گاه در پرداخت اقساط بعدی تاخیری رخ داده باشد مدت تمدید از رابطه زیر بدست می آید :

4

در رابطه بالا :

1-2-2- منظور از آخرین صورت وضعیت ، آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم ضمانتنامه است .

2-2-2- مدت تاخیر در پرداخت (θ) عبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و ده روز پس از تاریخ تسلیم ضمانتنامه مربوطه به کارفرما .

3- چنانچه در پرداخت چند صورت وضعيت و پيش پرداخت تاخيرهائي رخ داده باشد مدت تمديد پيمان عبارتست از مجموع مدتهاي تمديدي كه براي هر مورد بدست آيد .

تبصره – روش فوق همچنين در حالت هائيكه در يك مقطع زماني معين چنصد فقره مطالبات پيمانكار پرداخت نشده باشد مورد عمل قرار خواهد گرفت . لكن در اين حالتها مجموع مدت تمديد از مدت زمان واقع بين ” اولين تاريخ پرداخت طبق پيمان ” و تاريخ واقعي آخرين پرداخت در مقطع مورد عمل بيشتر نخواهد بود .

4- چنانچه يك صورت وضعيت در جند قسط پرداخت شده باشد هر يك از اقساط يك صورت وضعيت تلقي شده و جمع تاخيرات حاصل از آنها به عنوان مدت تمديد ناشي از تاخير در پرداخت آن صورت وضعيت تلقي مي گردد .

_ در اين حالت به جاب حاصلضرب (مبلغ صورت وضعيت ×697/0) مبالغ خالص دريافتي پيمانكار در هز قسط منظور ميگردد .

5- چنانچه پيمانكار وام يا پيش پرداختي غير از آنچه در قرار داد پيش بيني و مشخص شده است در يافت كرده باشد مبلغ دريافتي از اين بابت به عنوان خالص دريافتي پيمانكار و بابت صورت وضعيتهاي بعد از دريافت اين وامها تلقي ميگردد و مادام كه جمع مبالغ خالص قابل پرداخت صورت وضعيتهاي بعدي به اين مبلغ نرسيده باشد تمديد مدت ناشي از تاخير پرداخت احتمالي اين صورت وضعيتها كان لم يكن تلقي ميگردد .

6- براي اجراي مفاد مذكور در فوق فرم تعيين مدت تشديد ناشي از تاخير در پرداختها ( فرم شماره يك ) پيوست است . اين فرم بايد براساس اطلاعات موجود در پرونده و بعنوان صورت جلسه رسيدگي به تمديد مدت پيمان ناشي از تاخير در پرداخت تكميل شده وب امضاء نمايندگان دستگاه اجرائي پيمانكار و دستگاه نظارت برسد .

7- مقطع زماني كه به عنوان ” دوره وقوع توقف كار ” ناشي از تاخير در پرداختها تعيين ميگردد مقطعي از زمان است كه از نظر طول مدت مساوي مدت تمديد بوده و از نظر تاريخ وقوع توقف منتهي به ” تاريخ واقي پرداخت ” باشد.

” دوره توقف كار ” كه به ترتيب فوق تعيين ميگردد به جدول نهائي رسيدگي بتاخيرات منعكس شده و براي تعيين حدود تداخل تاخيرات همزمان ناشي از عوامل مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد .

8- پس از تعيين كل مدت تمديد بابت تاخير در پرداختها بايد با توجه به مبلغ كل كار طبق صورت وضعيتهاي قطعي و مبلغ كل پرداخت شده در صورت وضعيتهاي موقت ( با ماقبل قطعي پرداخت شده ) مدت تمديد قابل قبول از اين بابت را طبق فرمول زير تعيين كنيم .5

9- اين دستور العمل صرفا” براي محاسبه مدت تمديد ناشي از تاخير در پرداخت صورت وضعيتها و پيش پرداختهاي پيمانكار ميباشد و هر نوع آثار مالي و حقوق ناشي از تمديد مدت پيمان طبق ضوابط مربوطه اعمال ميگردد و مفاد آن جز در مورد تمديد مدت تمديد پيمان قابل استفاده نيست .

 

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور

پیرو بخشنامه شماره5090/54/11082-1 مورخ 02/09/1360 چون برای برخی از دستگاههای اجرائی ابهاماتی درباره کاربرد بخشنامه مذکور و ارتباط ان با شرائط عمومی پیمان پییش آمده است . بدینوسیله موارد ذیل جهت اعمال در محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداختها اعلام میگردد .

1. در مواردی که ماده 37 شرایط عمومی پیمان دقیقا” رعایت نشده و دوران هر صورت وضعیت بیش از یک ماه بطول انجامیده باشد ، تاریخ پیمان طبق پیمان ” مذکور در توضیح ذیل بند (6-1) بجای ده روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما از فرمول زیر محاسبه میگردد :

6

2. دستگاههای اجرائی مدت تمدید پیمان ناشی از تاخیر در پرداختها را یکبار با روشهای متداول خود و یکبار بر مبنای بخشنامه شماره 5090/54/11082-1 مورخ 02/09/1360 و رعایت مفاد بند یک بالا محاسبه نموده و هر کدام را که بار مالی کمتری ایجاد میکند ، ملاک عمل قرار دهند .

فایل ورد جدول محاسبه تمديد پيمان ناشي از تاخير در پرداختها را می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید.

لینک دانلود

درضمن شرایط عمومی پیمان را می توانید از بخش دانلود فایل سایت دریافت نمائید.

موفق باشید

58 thoughts on “تاخیرات ناشی از پرداختها

 1. کوروش میگوید:

  در فرمول 2-2 مربوط به محاسبه پیش پرداخت 2 و 3 .منظور از t تاریخ دریافت اولین پیش پرداخت چیست ؟آیا منظور تاریخ اولین قسط پرداخت شده از پیش پرداخت مورد محاسبه (2 یا 3 )می باشد یا تاریخ دریافت اولین قسط پرداخت شده از پیش پرداخت اول ؟یا متوسط تاریخ پرداختهای پیش پرداخت 1؟ لطفاٌ در صورت امکان با ذکر مثال جواب دهید . با احترام کوروش از عسلویه

  • اميد شيخا میگوید:

   جناب آقای کورش
   طوری که در متن نوشته منظور از t تفاضل بین آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم ضمانتنامه و تاریخ دریافت اولین قسط پیش پرداخت می باشد.

 2. عرفان میگوید:

  با سلام از دیدن سایت شما خوشحال شدم تاخیرات فقط شامل پرداختها نمی شود از تغییز مقادیر گرفته تا عدم تحویل به موقع بخشهای از کار وشرایط نامناسب جوی مشمول تاخیرات میباشد

  • یاسر میگوید:

   باسلام
   میخواستم بپرسم آیا صورت وضعیتهای تعدیل هم مشمول تاخیرات مالی می شوندیا که خیر؟اگر میشوند به چه صورت محاسبه میشود؟
   ممنونم

 3. مهران میگوید:

  با سلام فایل ورد جدول محاسبه تمدید پیمان ناشی از تاخیر در پرداختها را نمی شود دانلود کرد لطفاً برایم ایمیل کنید .

  • امید شیخا میگوید:

   پاسخ
   جناب آقای مهران لینک درست کار میکنه از مرورگر فایرفوکس استفاده کن

 4. مهران میگوید:

  با سلام لطفاً در مورد نحوه محاسبه تاخیر مجاز ناشی از آماده نبودن قسمتی از کار و یا تغییر نقشه ها و یا فضا ها بیشتر راهنمایی بفرمایید . مثال 1-عدم مجوز شهرداری برای احداث طبقه خرپشته از یک پروژه ساختمان اذاری 3800 متری به مدت 9 ماه از شروع پروژه.
  2 -عدم اخذ تصمیم کارفرما برای مشخص کردن کاربری فضاها در یک طبقه از پروژه مذکور با وجود در دسترس بودن نقشه های اجرایی از زمان عقد قرارداد.
  تغیر کاربری فضاها بعد از اجرای آیتمهای زیادی از فضاها توسط کارفرما(تخریب آجر چینیها- گچ و خاک – کف سازیهاو…)

 5. saeb میگوید:

  خیلی ممنون از زحماتی که میکشین
  من خودم مسئول دفتر فنی هستم و این اطلاعاتتون خیلی بدردم خورد.

 6. مجتبی میگوید:

  پیرو بخشنامه شماره۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۶۰

  ۱٫ در مواردی که دوران هر صورت وضعیت بیش از یک ماه بطول انجامیده باشد ، تاریخ پیمان طبق پیمان ” مذکور در توضیح ذیل بند (۶-۱) بجای ده روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما از فرمول …. محاسبه میگردد :
  حال سوال من اینجاست که تسلیم صورت وضعیت از پیمانکار به مشاور مد نظر است یا تسلیم صورت وضعیت از مشاور به کارفرما.
  چون در فرمول 10 روز نوشته شده و 10 روز برای مشاور و 10 روز برای کارفرما میباشد.
  یعنی در فرمول بجای عدد 10 عدد20 و در مخرج هم تغییر خواهیم داشت؟
  لطفا پاسخ بدین دوستان شدید گیرافتادم .
  ممنون

  • رهبر میگوید:

   درصورت برسي ننمودن صورت وضعيت قطعي برابر ماده40وپروژه تحويل قطعي گرديده ويك سال ازتحويل قطعي گذشته تاخيرات چگونه محاسبه ميگردد

  • فرامرز نیک نام میگوید:

   با سلام
   احتراما به استحضار عالی می رساند در محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها بخشنامه 11082/54/5090، در صورتیکه دوره صورت وضعیت (t) کمتر از 30 روز باشد در فرمول چه عددی باید در نظر گرفت

 7. سجاد میگوید:

  آقای امید شیخا در توضیحات فرمول
  ۲-۲نوشته شده منظور از آخرین صورت وضعیت ، آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم ضمانتنامه است . سوال من این است که ضمانتنامه مربوط به پیش پرداخت اول است یا دوم؟

 8. سعید ابراهیمی میگوید:

  با سلام.در صورتی که در پروژه ای پیش پرداخت علیرغم درخواست پیمانکار ،به او پرداخت نگردد (تا انتهای پروژه هم پرداخت نگردد)تکلیف چیست آیا باز همان فرمول بکار خواهد آمد؟در این صورت مدت تاخیر مجاز بدست آمده خیلی طولانی میشود که غیر قابل درک می باشد.آیا سقفی برای این منظور در نظر گرفته شده است؟

 9. كوروش میگوید:

  با سلام . اگه كارفرمايي تاخيرات ناشي از تعديلها را هم قبول داشته باشد آيا روش محاسبه مثل صورتوضعيت ها خواهد بود يا در مخرج كسر بجاي مبلغ اوليه پيمان=مبلغ تعديل +صورتوضعيت مربوطه لحاظ ميگردد . آيا كسي تابحال از نظام فني يا برنامه و بودجه استعلام روش محاسبه تاخير ناشي از تعديل داشته ؟‌اگه بله لطفا ارائه كند تا استفاده نماييم.
  با تشكر – كوروش از عسلويه

  • امید شیخا میگوید:

   بنده پیشنهاد می کنم این بحث رو تو انجمن مطرح نمائید تا مورد بحث کلیه کاربران قرار بگیرد.

 10. moharami میگوید:

  بسیار ممنون از این همه اطللاعاتی که کامل و جامع در اختیار مهندسین بدون هیچ چشم داشتی میگذارید.خسته نباشید.

 11. م- درفشدار میگوید:

  سلام .
  با تشکر از زحمات شما عزیزان . سوال : در صورتی که صورت وضعیت قطعی منفی شد از فرمول دوم میشود استفاده کرد یا روش دیگری مد نظر میباشد . (در صورت امکان جواب فوری ) ،ممنون .

 12. مهدی صادقی میگوید:

  محاسبه تاخیردر پرداخت ها در قرارداد های متر مربعی (سرجمع) به چه نحوی محاسبه میشود

 13. مرتضی میگوید:

  با سلام
  اگر تاخیرات مجاز باشند و یا اصلا تاخیری وجود نداشته باشد برای عدم پرداخت از سوی کارفرما چه بخشنامه و جریمه ای وجود دارد؟

 14. لیدا میگوید:

  با سلام
  منظور از تبصره ماده 3 بخشنامه چیست ؟
  آیا منظور از اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان تاریخ پرداخت پیش پرداخت است یا همان صورت وضعیت پرداخت نشده در مقطع مورد عمل؟
  ممنون از کمکتون

 15. علیرضا میگوید:

  در پیمان گازرسانی مدت پیمان 260 روز ذکر شده ونوشته شده تعدیل تعلق نمیگیرد. ولی زمان پیمان با تاخیر کارفرما (مجاز) بیش از یک سال شده است . مطابق کدام بخشنامه تعدیل تعلق میگیرد . و چگونه میتواند محاسبه شود.

 16. smaeel میگوید:

  سلام
  در زمانیکه مطالبات پیمانکار بیش از 20 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد برای بررسی اعمال ماده 48 آیا مبلغ پیش پرداخت از کارکردهای پیمانکار بایستی کسر گردد بعبارتی20 درصد تنها بایستی کارکرد باشد منهای پیش پرداخت یا خیر؟
  آیا کارفرما میتواند مبلغ پیش پرداخت را یکجا از یک صورت وضعیت کسر نماید؟
  نحوه محاسبه کسرکاری در قرارداد سرجمع جدول ساختار شکست است یا فهرست منضم به پیمان با احتساب ضرایب پیمان؟
  با تشکر
  اگر پاسخ را با ذکر مستندات ایمیل نمایید سپاسگزارم

  • مهرداد میگوید:

   با سلام
   در صورتی که صورت وضعیتی پرداخت نشده باشد بجای مدت (تاخیر در پرداخت ) چه باید قرار داد . متشکرم

 17. نادر عبدالهی میگوید:

  اگر بر اساس تسویه حساب نهایی پیمانکار بستانکار شود و طبق ماده 52 کارفرما ظرف یک ماه نتواند طلب پیمانکار را بدهد تکلیف چیست؟

 18. امید میگوید:

  دوره صورت وضعیت شماره 1 که قبل از آن صورت وضعیتی نبوده برای محاسبه فرمول فوق از چه زمانی محاسبه میگردد

 19. محمد میگوید:

  سلام آیا بخشنامه اشاره شده نحوه محاسبه مدت تمدید ناشی از دیرکرد پرداختهای سال 60 آلان هم معتبر است؟

 20. منصوره میگوید:

  سلام
  خسته نباشید
  لینکهای فرمولها باز نمیشه می خواستم بپرسم امکان جایگزینی مجدد لینکها هست؟
  یا اینکه من می تونم فایل کاملو از جای دیگه ای دانلود کنم؟
  متشکرم

 21. قاسم میگوید:

  سلام .خسته نباشید
  میخواستم بپرسم سقف پرداخت تاخیرات چگونه قابل محاسبه است ویا سقفی تعیین شده یانه؟

  • زهره میگوید:

   ضمن خسته نباشید، درصورت عدم پرداخت صورت وضعیت پیمانکار، از نظر حقوقی چه عواقبی برای کارفرما در نظرگرفته شده است

 22. سعید میگوید:

  با سلام
  آیا تاخیرات همزمان ناشی از پیش پرداختها و صورت وضعیتها با هم جمع جبری می شوند یا مشمول همپوشانی می گردد ؟ آیا بخشنامه ای در این مورد در دسترس است یا خیر ؟

 23. علی ابراهیمی میگوید:

  با سلام . ایا بخشنامه ای هست که کارفرما مکلف به پرداخت جریمه دیرکرد پرداختها باشه . با تشکر

 24. سیدرضا هاشمی میگوید:

  با سلام
  در سال 1386 قراردادی برای احداث یک مرکز درمانی بصورت مترمربعی منعقد نمودم. مدت قرارداد 8 ماه بوده لاکن به دلیل مشکلات ناشی از نقدینگی و براورد اشتباه مشاور، حتی با ابلاغ 25 درصد مازاد قرارداد، مرکز فوق تکمیل نشد و کارفرما از تحویل پروژه خودداری نمود و به مرور با تخصیص بودجه و اجرای مابقی پروژه بصورت امانی نهایتا در بهمن سال 1393 بعد از مدت 94 ماه پروژه تکمیل و تحویل موقت شد. با توجه به اینکه در قرارداد تعدیل قرارداد مجاز نبوده و هزینه های نگهبانی و نگهداری پروژه را اینجانب پرداخت کرده ام حال چگونه میتوانم هزینه ها و خسارت های ناشی از تاخیرات مجاز را محاسبه و از کارفرما دریافت کنم؟

 25. احسان زیبایی میگوید:

  با سلام در صورتیکه پیش پرداخت قسط اول در چند قسط پرداخت گردد نحوه محاسبه به چه صورتی میباشد ؟ و نیزاگر در پرداخت اقساط بعدی تاخیری ایجاد شود طبق فرمول مطرح شده محاسبه گردد تاریخ دریافت اولین پیش پرداختی که خودش در چند قسط پرداخت شده است را چه منظور کنیم؟

  • امید شیخا میگوید:

   با سلام
   از تقسیم مبلغ پرداخت شده به مبلغ کل ضریبی بدست می آید که بایستی این ضریب را اعمال کنید و به تعداد های پرداخت محاسبات را تکرارکنید

 26. احسان ز میگوید:

  سلام و عرض ادب ممنون میشم اگه سوالمو جواب بدین
  در صورت که واریزی خالص صورت وضعیت و بیمه و مالیات را در یک صورت وضعیت در تاریخ های متفاوت پرداخت شده باشه نحوه محاسبه تاخیرات مالی چگونه است آیا باید به صورت جداگانه بیمه و مالیات و خالص وضعیت رو حساب کرد؟

 27. احسان میگوید:

  باسلام
  اگر واریزی مبلغ خالص صورت وضعیت و مالیات و بیمه هر کدام جداکانه در تاریخ های متفاوت پرداخت گردد نحوه محاسبه تاخیرات مالی چگونه میباشد؟ تاخیر هر کدوم رو جداگانه باید محاسبه کرد؟

 28. حسین زاده میگوید:

  سلام. دوتا سوال داشتم
  1- اگر در قرارداد پیمانکار بخشنامه تاخیر در پرداخت رو ذکر نکرده باشن بازم می توان از این بخشنامه اسفاده نمود؟ در قرارداد ما با پیمانکار اسمی از این بخشنامه نیومده
  2-آیا آیتم 2-1 مبلغ صورت وضعیت نباید مبلغ خالص در فرمول گذاشته شود؟ به نظر من مبلغ ناخالص غیر منطقی است،چون پولی که پرداخت می شود خالص است.
  ممنونم از سسایت خوب شما

 29. احسان میگوید:

  با سلام
  آیا در خصوص تعدیل ها هم تاخیرات محاسبه میشود؟
  و اینکه طی چه بخشنامه ای تاخیرات نست به تعدیل تعلق میگیرد؟

 30. مرتضی اسمخانی میگوید:

  سلام خسته نباشید یک سوال پروژه ما یک پروژه از نوع epc می باشد که قبل از ارائه صورت وضعیت پرداخت هایی از سوی کارفرما صورت گرفته که میخاستم ببینم برای این مورد چگونه باید عمل کنیم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

 31. محمد میگوید:

  باسلام
  جناب آقای امید شیخا
  چند سوال از شما داشتم، اگر لطف بفرمایید و پاسخ دهید تشکر می کنم:
  1- همانطور که بالاتر دیدم دوست دیگری هم پرسیده بود، آیا حد خاصی برای مدت تمدید محاسبه شده از فرمول 5090 تعیین شده است؟ به طور مثال در پیمانی که 512 روز مدت زمین اولیه به علاوه تمدید های زمانی دارد، آیا عدد محاسبه شده در حدود 478 روز با در نظر پرفتن همپوشانی ها می تواند درست باشد یا حدودی تعیین شده آن را محدود خواهد کرد؟
  2 – در نهایت برای تبدیل مدت زمان حاصل از فرمول به خسارت مالی (ریالی) آیا استفاده از تقسیم قیمت کل پیمان به مدت کل پیمان به عنوان هزینه های روزانه و ضرب کردن این عدد در مدت تمدید حاصله درست است؟ اگر اینطور نیست، روش درست تبدیل مدت زمان به ریال را لطفا توضیح دهید..

  از راهنماییهای جنابعالی تشکر می کنم

 32. وحید فراهانی میگوید:

  با سلام و احترام
  آیا این بخشنامه و روش محاسبه آمده آن شامل پروژه های نفتی pc و epc نیز میشود؟با توجه به اینکه فرمت کلی مناقصات epc از زمان تصویب این بخشنامه تغییراتی داشته است.

 33. وحید فراهانی میگوید:

  با سلام و احترام
  آیا این بخشنامه و روش محاسبه آمده در آن شامل پروژه های نفتی pc و epc نیز میشود؟با توجه به اینکه فرمت کلی مناقصات epc از زمان تصویب این بخشنامه تغییراتی داشته است.

 34. حمید وارسته میگوید:

  با سلام
  احتراما به استحضار عالی می رساند در محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها بخشنامه 11082/54/5090، در صورتیکه دوره صورت وضعیت (t) کمتر از 30 روز باشد در فرمول چه عددی باید در نظر گرفت

 35. مهران میگوید:

  سلام
  قرارداد بنده هم دقیقا مشابهه شماست و تا انتهای قرارداد پیش پرداخت رو به ما ندادن
  آثار مالی ناشی از تاخیرات عدم پرداخت رو چطور محاسبه می کنن آیا بخش نامه ای وجود دارد؟
  ممنونم می شم راهنمایی کنید

 36. امیر رضا ملاشاهی میگوید:

  سلام ، در صورتیکه پیمان تحویل موقت و قطعی شده باشد و صورت وضعیت قطعی هم تنظیم شده و طلب پیمانکار پرداخت نشده است ، برای محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت طلب پیمانکار از چه فرمولی استفاده میشود . فرض کنید ، پیمانکار شکایت کرده و قاضی دستور داده تاخیرات وفق شرایط عمومی پیمان محاسبه شود. لطفا مستند ( بخشنامه مربوطه هم اعلام شود ) ضمنا پیمان بر اساس شرایط عمومی منعقد شده و فهرست بهایی است . ( متر مربع زیربنا نیست ) در این صورت آیا میتوان از فرمول بند “و ” ماده 11 ( طرح قرارداد ) بخشنامه سرجمع استفاده کرد ؟؟

 37. وریا میگوید:

  پیرو بخشنامه شماره۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۶۰

  ۱٫ در مواردی که دوران هر صورت وضعیت بیش از یک ماه بطول انجامیده باشد ، تاریخ پیمان طبق پیمان ” مذکور در توضیح ذیل بند (۶-۱) بجای ده روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما از فرمول …. محاسبه میگردد :
  حال سوال من اینجاست که تسلیم صورت وضعیت از پیمانکار به مشاور مد نظر است یا تسلیم صورت وضعیت از مشاور به کارفرما.
  چون در فرمول 10 روز نوشته شده و 10 روز برای مشاور و 10 روز برای کارفرما میباشد.
  یعنی در فرمول باید بجای عدد 10 عدد20 نوشته شود؟
  لطفا پاسخ بدین

 38. پیمان اکبریان میگوید:

  سلام میخام بدونم که دلیل اینکه میگن پیمانکار نباید تاخیرات فنی و مالی رو یکجا با هم ارائه کنه چیه؟

 39. خطیب طالقانی میگوید:

  سلام
  بخش نامه ۵۰۹۰ برای قراردادهای epcبرپایه فهرست بها است. در قراداد epcصنعتی چه فرمولی برای افزایش مدت پیمان ناشی از دیرکرد پرداخت داریم؟

 40. کارن میگوید:

  با سلام
  قراردادی داشتم با شرکت اب و فاضلاب که در متن قرارداد تاریخ وصول صوت وضعیت قطعی و تسویه حساب مشخص بود (اسناد خزانه با سرسید 98/06/27)تاریخ تسیلم صورت وضعیت قطعی 98/01/20 بود ولی هیچ گونه پرداختی تا امروز 99/06/17 به ما نشده اعتبار رو جابجا کردند و دادن .ایا با شکایت به شورای عالی خسارت تادیه و تاخیر تا زمان تسویه حساب قابل پرداخت است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *