فصل اول : کلیات

ماده ۱ : مقررات مندرج در این آیین نامه منحصر به طرحهای موضوع ماده (۲)و اشخاص موضوع ماده (۳)
می باشد.

ماده ۲-مقررات مندرج در این آیین نامه ، برای تشخیص صلاحیت پیمانکارانی به کار میرود که برای کار در طرحها و پروژه های زیر گواهینامه دریافت می کنند:

الف – تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی دولت تامین شده باشد.

ب – طرحهایی که تامین مالی و یا اجرای آنها در داخل یا خارج کشور نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی
داشته باشد.

ماده ۳ – مقررات این آیین نامه منحصر به تشخیص صلاحیت پیمانکاران زیر است:

الف – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که قصد کار در ایران دارند.

ب – اشخاص حقوقی خارجی که قصد کار در ایران دارند.

پ – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که برای کار در کشورهای خارجی نیاز به تضمین یا تسهیلات
دولتی دارند.

ماده ۴ – اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:

الف –سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ب – امتیاز صلاحیت : عددی که بیانگر تخصص و تجربه، توان مالی ، نتایج ار زشیابیهای دوره ای و تضمین حقوقی در انجام خدمات می باشد که از رابطه (۱) براساس ماده (۹) تعیین می گردد.

پ – بدهیهای بلند مدت : وامهای با وثیقه و بدون وثیقه و وامهای دریافتنی از شرکتهای وابسته یا عضو گروه

ت – بدهیهای جاری :

وامها و اضافه برداشتیهای بانکی ، حصه های جاری ، بدهیهای بلند مدت و پرداختنی (حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ، پرداختنی به مدیران ، شرکتهای عضو یا شرکتهای وابسته ، مالیات بر درآمد، سود سهام پرداختنی و …)

ث : توان مالی بلند مدت (P1):

رقمی که بیانگر توانایی مالی پیمانکار برای انجام تعهدات و تضمین قراردادها یش می باشد و از رابطه زیر به دست می آید:

بدهیهای بلند مدت – داراییهای بلند مدت = توان مالی بلند مدت

ج – توان مالی جاری (PC) :

رقمی که بیانگر توان مالی پیمانکار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت در طرحهای در دست اجرا می باشد و از رابطه زیر به دست می آید:

بدهیهای جاری – داراییهای جاری = توان مالی جاری

چ : پیمانکار :

شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار، طبق مقررات و شرایط مندرج در این آیین نامه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

ح : پیمانکار حقوقی :

پیمانکاری که پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و یا در اداره ثبت اسناد و املاک، با داشتن شرایط لازم ، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

خ – پیمانکار حقیقی :

فردی که با داشتن شرایط لازم ، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

د – دارایی ثابت :

سرمایه ،‌اموال ، ماشین آلات  و تجهیزات ، زمین وساختمان ، استهلاک انباشته ، سرمایه گذاریهای بلند مدت (در شرکتهای فرعی و وابسته ) دریافتنیهای بلند مدت (حسابها و اسناد دریافتنی و تجاری ، دریافتنی از مدیران و شرکتهای وابسته و عضو گروه و سایر دریافتنیها) سرقفلی ،‌حق اختراع، علایم تجاری و مخارج انتقالی به
دوره های آتی .

ذ – دارایی های جاری :

موجودی نقد، سرمایه گذاری در سهام و واوراق بهادار غیر از سرمایه گذاریهای بلند مدت و دریافتنیها و موجودیهای مواد و کالا .

ر – سرمایه شرکت :

مجموع آورده نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و اداره ثبت و اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.

ز – شرکت ایرانی :

هر شرکتی که در ایران ثبت و اقامتگاه آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود.

–       شرکت خارجی :

شرکتی که اقامتگاه آن در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده خود به امور تجاری یا صنعتی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و شعبه یا نمایندگی آن در اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده باشد.

س –کارکنان:

مستخدمینی که قرارداد کار آنها مشمول بیمه کارکنان (براساس قانون کار و قانون تامین اجتماعی یا استخدام کشوری ) باشد و حق بیمه های آنها از سه سال قبل از درخواست گواهینامه پرداخت شده باشد.

ش – کارهای انجام شده :

کارهای پایان یافته یا در دست اجرا در هر رشته که تحویل موقت و یا صورت وضعیت شده باشد.

ص – گواهینامه صلاحیت پیمانکاری :

مدرکی که براساس مقررات این آیین نامه و به ازای احراز شرایط لازم از سوی سازمان برای فعالیت پیمانکاری در چارچوب کاربرد این آیین نامه صادر و طی ترتیبات مقرر در این آیین نامه اصلاح و تمدید می گردد.

ض-گردش مالی (P1):

مجموع درآمدها و هزینه های پیمانکار در یک سال مالی .

ط : موضوع شرکت:

فعالیتهایی که در اساسنامه شرکت تعیین و انجام خدمات پیمانکاری ، منطبق با رشته های درخواستی در آن لحاظ و شرکت براساس آن تشکیل شده است.

فصل دوم : انواع پیمانکاران

ماده ۵ – پیمانکاران موضوع ماده ۳ برحسب توان (پایه ) به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

الف –نوع اول :

پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صددرصد (۱۰۰% ) سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.

ب – نوع دوم :

پیمانکارانی که صددرصد (۱۰۰ % ) مالکیت سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به دولت ، شهرداریها، موسسات یا نهادها و ارگانهای آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *