آرشیو برچسب های: نحوه پیشنهاد قیمت

نحوه ارایه پیشنهاد قیمت فصلی

کلیات
1-1 . این دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران را ، به تفکیک فص ل های فهرست های پایه و غیرپایه مورد استفاده دربرآورد، مشخص می کند.
2-1 . تمامی قوانین، ضوابط ودستورالعمل های مربوط به تهیه برآورد ، تشخیص صلاحیت، ارجاع کار، نحوه انجام مناقصه یا ترک مناقصه و تعیین پیمانکار منتخب، که درزمان واگذاری کار، نافذ است باید رعایت شود.