بایگانی برچسب: نحوه تنظیم فهرست بها

معرفی اجمالی فهرست بها

سابقه تهیه و تدوین فهارس پایه و سازکار تهیه شرح ردیف‌های فهرست‌بها، نحوه قیمت‌گذاری و تعدیل آنها با توجه به آیین‌نامه تعیین برنده مناقصه، مصوب ۱۳۵۴ مهندس مشاور یا دستگاه اجرایی که خدمات نظیر آن را انجام می‌دهد باید برای هر مناقصه، برآورد مقادیر، قیمتهای واحد و برآورد کل هزینه کار و همچنین قیمتهای مصالح […]

Verified by MonsterInsights