آرشیو برچسب های: منطقه ای

ضرایب منطقه ای سال 1394

دانلود ضرایب منطقه ای سال 1394 ضرایب منطقه ای ، به استناد آيين نامه استانداردهاي اجرايي، موضوع ماده ( 23 ) قانون برنامه و بودجه، و نظام فني و اجرايي كشور(مصوبه شماره 42339/ت33497ه مورخ 20/4/1385 هيأت محترم وزيران)، « جدول هاي ضریب های منطقه ای كارهاي پيمانكاري » از نوع گروه اول (لازم الاجرا) كه […]