آرشیو برچسب های: معرفی اجمالی فهرست بهای پایه

معرفي اجمالي فهرست بها

سابقه تهيه و تدوين فهارس پايه و سازكار تهيه شرح رديف‌هاي فهرست‌بها، نحوه قيمت‌گذاري و تعديل آنها با توجه به آيين‌نامه تعيين برنده مناقصه، مصوب 1354 مهندس مشاور يا دستگاه اجرايي كه خدمات نظير آن را انجام مي‌دهد بايد براي هر مناقصه، برآورد مقادير، قيمتهاي واحد و برآورد كل هزينه كار و همچنين قيمتهاي مصالح […]