بایگانی برچسب: فهرست بهای 1402

دانلود رایگان فهرست بهای سال ۱۴۰۲

فهرست بهای 1402

فهرست بهای ۱۴۰۲  دانلود رایگان فهرست بهای سال ۱۴۰۲ به دنبال انتشار فهرست بهای سال ۱۴۰۲ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور که به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی و برنامه های توسعه کشور و آیین نامه نظام فنی و یکپارچه کشور و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه در ادامه لینک دانلود […]

Verified by MonsterInsights