بایگانی برچسب: فهرست بهای 1402

دانلود رایگان فهرست بهای سال 1402

فهرست بهای 1402

فهرست بهای 1402  دانلود رایگان فهرست بهای سال 1402 به دنبال انتشار فهرست بهای سال 1402 از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور که به استناد ماده 34 قانون احکام دائمی و برنامه های توسعه کشور و آیین نامه نظام فنی و یکپارچه کشور و ماده 23 قانون برنامه و بودجه در ادامه لینک دانلود […]