بایگانی برچسب: ضرایب منطقه ای 94

ضرایب منطقه ای سال ۱۳۹۴

دانلود ضرایب منطقه ای سال ۱۳۹۴ ضرایب منطقه ای ، به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی، موضوع ماده ( ۲۳ ) قانون برنامه و بودجه، و نظام فنی و اجرایی کشور(مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران)، « جدول های ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری » از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که […]

Verified by MonsterInsights