بایگانی برچسب: شرايط عمومي پيمان

شرایط عمومی پیمان

شزایط عمومی پیمان

دانلود شرایط عمومی پیمان شرایط عمومی پیمان فصل اول تعاریف و مفاهیم ماده ۱ . پیمان پیمان مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده ۲ موافقت نامه پیمان درج شده است . ماده ۲. موافقت نامه موافقت نامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و […]

Verified by MonsterInsights