بایگانی برچسب: روند اجرای پروژه عمرانی

روند اجرایی پروژه عمرانی

۱- دستور تشکیل پرونده برای پروژه‌ها پس از انعقاد قرارداد ۱-۱- بایگانی پروژه ها مستقل باشد. ۱-۲- با توجه به اینکه سوابق هر پروژه شامل مکاتبات ، نقشه ها ، صورت وضعیتها ، نتایج آزمایشات مکانیک خاک و غیره می باشد بایگانی پروژه ها نظم و ترتیبی خاص می طلبد. ۱-۳- مهندس ناظر و نظارت […]

Verified by MonsterInsights