بایگانی برچسب: راهنمای مناقصه

راهنمای مناقصه

بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره ۱۰۱.۹۵۵۷۹ مورخ ۱۳۸۴.۵.۲۶
موضوع : راهنمای مناقصه
به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور، به پیوست، راهنمای مناقصه همراه با ویرایش انگلیسی آن، از نوع گروه سوم، ابلاغ می شود.
شامل: دستورالعمل شرکت در مناقصه و دعوتنامه و فرمهای مناقصه

Verified by MonsterInsights