بخشنامه بيمه قراردادپيمانکاري

موضــوع : دستورالعمل بيمه پروژه‌ها، در قراردادهاي پيمانکاري[caption id="attachment_8107" align="aligncenter" width="300"] بیمه قراردادهای پیمانکاری[/caption]شـماره بـخشنـامه : 139602-101تاريخ ابـلاغ : 1383/08/02تاريخ اجـرا : 1383/08/02تاريخ تصـويب : 1383/08/02 دانلود : بخشنامه دستورالعمل بيمه پروژه‌ها، در قراردادهاي پيمانکاري ...

ادامه مطلب

برچسپ ها :

دستورالعمل نحوه تعدیل

[caption id="attachment_6185" align="aligncenter" width="425"] دستور العمل نحوه تعدیل[/caption] دستور العمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها 1.تعاریف : تعاریف زیر به واژه ها و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در این دستور العمل مورد استفاده قرار می گیرند.1-1.دوره : هریک از سه ماهه های منتهی به خرداد, شهریور, آذر یا اسفند.1-2. شاخص : عددی که متوسط تغییرات قیمت هر دوره را نسبت به دوره پایه نشان می دهد. ...

ادامه مطلب

برچسپ ها :