بایگانی برچسب: دستورالعمل

بخشنامه بیمه قراردادپیمانکاری

موضــوع : دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاری شـماره بـخشنـامه : ۱۳۹۶۰۲-۱۰۱ تاریخ ابـلاغ : ۱۳۸۳/۰۸/۰۲ تاریخ اجـرا : ۱۳۸۳/۰۸/۰۲ تاریخ تصـویب : ۱۳۸۳/۰۸/۰۲ دانلود : بخشنامه دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاری

دستورالعمل نحوه تعدیل

دستور العمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها ۱.تعاریف : تعاریف زیر به واژه ها و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در این دستور العمل مورد استفاده قرار می گیرند. ۱-۱.دوره : هریک از سه ماهه های منتهی به خرداد, شهریور, آذر یا اسفند. ۱-۲. شاخص : عددی که متوسط تغییرات قیمت هر دوره را نسبت به […]