بایگانی برچسب: دستورالعمل

دستورالعمل نحوه تعدیل

دستور العمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها ۱.تعاریف : تعاریف زیر به واژه ها و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در این دستور العمل مورد استفاده قرار می گیرند. ۱-۱.دوره : هریک از سه ماهه های منتهی به خرداد, شهریور, آذر یا اسفند. ۱-۲. شاخص : عددی که متوسط تغییرات قیمت هر دوره را نسبت به […]