بایگانی برچسب: دانلود نرم افزار

نرم افزار تعیین دامنه قیمت متناسب

نرم افزار تعیین دامنه قیمت دانا

هدف از ارائه این برنامه فراهم کردن ابزاری ساده و مناسب برای پیمانکاران،کارفرمایان و مهندسین مشاور برای دستیابی راحت و آسان به دامنه قیمت های متناسب در مناقصات یکمرحلهای ودومرحله ای…

Verified by MonsterInsights