آرشیو برچسب های: دانلودشرايط عمومي پيمان

شرایط عمومی پیمان

شزایط عمومی پیمان

دانلود شرایط عمومی پیمان شرايط عمومي پيمان فصل اول تعاريف و مفاهيم ماده 1 . پيمان پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده 2 موافقت نامه پيمان درج شده است . ماده 2. موافقت نامه موافقت نامه سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و […]