بایگانی برچسب: دامنه قيمت هاي متناسب

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای ویرایش سوم شماره: ۱۵۸۷۶۴/۹۴  مورخ: ۱۳/۰۷/۱۳۹۴ از آنجایی که طبق ماده ( ۲۰ ) قانون برگزاری مناقصات، دستگاه های مناقصه گزار ملزم به انتشار روش بررسی قیمت و ارزیابی مالی در اسناد مناقصه هستند، این دستورالعمل به استناد بند« ث» […]

Verified by MonsterInsights