آرشیو برچسب های: دامنه قيمت هاي متناسب

دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي

دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دومرحله اي ويرايش سوم شماره: 158764/94  مورخ: 13/07/1394 از آنجايي كه طبق ماده ( 20 ) قانون برگزاري مناقصات، دستگاه هاي مناقصه گزار ملزم به انتشار روش بررسي قيمت و ارزيابي مالي در اسناد مناقصه هستند، اين دستورالعمل به استناد بند« ث» […]