نرم افزار پیشنهاد قیمت 1402 دانا

۳۳۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار پیشنهاد قیمت دانا (ویرایش چهارم ) برمبنای فهرست بهای سال 1402

ویژه بخشنامه 1232579 بخشنامه  نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت (جایگزین بخشنامه 4951)

و بخشنامه 76574 (بخشنامه نحوه ارائه پیشنهاد فصلی)

شامل 32 رشته فهرست بهای سال 1402

قابلیتهای برنامه:

  •  تنظیم جداول 1 ، 2 ، 3 ، 4  و 6  بخشنامه شماره 96/1232579
  •  تنظیم جداول الف ، ب  و پ  بخشنامه شماره 100/76574
  •  امکان تعریف و یا ویرایش فصول فهرست بها واختصاص ردیف به فصول جدید.
  •  امکان تعریف موارد خاص قرارداد در جداول شماره ۴ و (پ) بخشنامه های مربوطه

جزئیات بیشتر و معرفی کامل نرم افزار