نرم افزار پیشنهاد قیمت 93 دانا

۱۰۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار پیشنهاد قیمت دانا برمبنای فهرست بهای سال 93

ویژه بخشنامه 4951 (بخشنامه  نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت)

و بخشنامه 76574 (بخشنامه نحوه ارائه پیشنهاد فصلی)

قابلیتهای برنامه:

  •  تنظیم جداول ۱ ، ۲ ، ۳  و ۴  بخشنامه شماره 54/4951
  •  تنظیم جداول الف ، ب  و پ  بخشنامه شماره 100/76574
  •  امکان تعریف و یا ویرایش فصول فهرست بها واختصاص ردیف به فصول جدید.  
  •  امکان تعریف موارد خاص قرارداد در جداول شماره ۴ و (پ) بخشنامه های مربوطه

جزئیات بیشتر و معرفی کامل نرم افزار