نرم افزار پیشنهاد قیمت 96 دانا

۱۲۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار پیشنهاد قیمت دانا برمبنای فهرست بهای سال 96

ویژه بخشنامه 1232579 بخشنامه  نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت (جایگزین بخشنامه 4951)

و بخشنامه 76574 (بخشنامه نحوه ارائه پیشنهاد فصلی)

قابلیتهای برنامه:

  •  تنظیم جداول 1 ، 2 ، 3 ، 4  و 6  بخشنامه شماره 96/1232579
  •  تنظیم جداول الف ، ب  و پ  بخشنامه شماره 100/76574
  •  امکان تعریف و یا ویرایش فصول فهرست بها واختصاص ردیف به فصول جدید.
  •  امکان تعریف موارد خاص قرارداد در جداول شماره ۴ و (پ) بخشنامه های مربوطه

جزئیات بیشتر و معرفی کامل نرم افزار