نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال ۸۸

۲۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز برآورد و پیشنهاد قیمت دانا بر مبنای آنالیز بهای سال 88

با قابلیت تنظیم جدول ۵ تجزیه اقلام کار جهت شرکت در مناقصات مطابق با بخشنامه ۴۹۵۱/۵۴-۵۴۵۳/۱۰۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعمال در صد رشد و یا تخفیف مورد نظر و همچنین امکان برآورد قیمت جدید برای ردیفهای فهرست بها بر اساس قیمت منابع تعریف شده توسط کاربر  جزئیات بیشتر…

عنوان محصول رشته ها قیمت

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 88

آبیاری و زهکشی ۳۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 88

ابنیه ۳۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 88

تاسیسات برقی ۳۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 88

تاسیسات مکانیکی ۳۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 88

چاه ۳۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 88

خطوط انتقال آب ۳۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 88

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۳۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 88

سد سازی ۲۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 88

شبکه توزیع آب ۳۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 88

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۳۰,۰۰۰ تومان