نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال ۹۶

۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز برآورد و پیشنهاد قیمت دانا بر مبنای آنالیز بهای سال 96

تنظیم جدول ۵ تجزیه بهای اقلام کار برای ارائه اسناد شرکت در مناقصات مطابق با بخشنامه نحوه ارئه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت بشماره 96/1232579 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(جایگزین بخشنامه 4951) با اعمال در صد رشد و یا تخفیف مورد نظر بصورت معکوس و همچنین امکان برآورد قیمت جدید برای ردیفهای فهرست بها بر اساس قیمت منابع تعریف شده توسط کاربر،ارائه گزارش منابع مورد نیاز پروژه و تنظیم آنالیز هرچند شماره ردیفی که مورد نیازتان باشد،قابلیت تنظیم آنالیز بر مبنای سه گروه قیمت (نت- آمار- روز) جزئیات بیشتر…


دانلود فایل دموی برنامه


دانلود کتابچه راهنمای برنامه

عنوان محصول رشته ها قیمت

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت 96

آبخیزداری و منابع طبیعی ۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت 96

آبیاری تحت فشار ۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت 96

آبیاری و زهکشی ۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت 96

انتقال و توزیع آب روستایی ۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت 96

ابنیه ۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت 96

تاسیسات برقی ۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت 96

تاسیسات مکانیکی ۷۵,۰۰۰ تومان
چاه ۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت 96

خطوط انتقال آب ۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت 96

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت 96

راهداری ۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت 96

ساخت و ترمیم قنات ۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت 96

سد سازی ۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت 96

شبکه توزیع آب ۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت 96

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۷۵,۰۰۰ تومان