نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال ۹۵

۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز برآورد و پیشنهاد قیمت دانا بر مبنای آنالیز بهای سال 95

با قابلیت تنظیم جدول ۵ تجزیه اقلام کار جهت شرکت در مناقصات مطابق با بخشنامه ۴۹۵۱/۵۴-۵۴۵۳/۱۰۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعمال در صد رشد و یا تخفیف مورد نظر و همچنین امکان برآورد قیمت جدید برای ردیفهای فهرست بها بر اساس قیمت منابع تعریف شده توسط کاربر،تنظیم آنالیز هرچند شماره ردیفی که مورد نیازتان باشد،قابلیت تنظیم آنالیز بر مبنای سه گروه قیمت (نت- آمار- روز) جزئیات بیشتر…


دانلود فایل دموی برنامه


دانلود کتابچه راهنمای برنامه

عنوان محصول رشته ها قیمت

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 95

آبخیزداری و منابع طبیعی ۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 95

آبیاری تحت فشار ۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 95

آبیاری و زهکشی ۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 95

انتقال و توزیع آب روستایی ۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 95

ابنیه ۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 95

تاسیسات برقی ۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 95

تاسیسات مکانیکی ۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 95

چاه ۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 95

خطوط انتقال آب ۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 95

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 95

راهداری ۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 95

ساخت و ترمیم قنات ۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 95

سد سازی ۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 95

شبکه توزیع آب ۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 95

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۷۰,۰۰۰ تومان
Verified by MonsterInsights