نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال ۹۹

۵۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا بر مبنای آنالیز بهای سال 99

مطابق با بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت

تنظیم جدول ۵ تجزیه بهای اقلام کار برای ارائه اسناد شرکت در مناقصات مطابق با بخشنامه نحوه ارئه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت بشماره 96/1232579 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(جایگزین بخشنامه 4951) با اعمال در صد رشد و یا تخفیف مورد نظر بصورت معکوس و همچنین امکان برآورد قیمت جدید برای ردیفهای فهرست بها بر اساس قیمت منابع تعریف شده توسط کاربر،ارائه گزارش منابع مورد نیاز پروژه و تنظیم آنالیز هرچند شماره ردیفی که مورد نیازتان باشد،قابلیت تنظیم آنالیز بر مبنای سه گروه قیمت (نت- آمار- روز) جزئیات بیشتر…


دانلود فایل دموی برنامه


دانلود کتابچه راهنمای برنامه

عنوان محصول رشته ها قیمت

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 99

ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری ۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 99

ابنیه ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 99

تاسیسات برقی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 99

تاسیسات مکانیکی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 99

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 99

راهداری ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 99

آبخیزداری و منابع طبیعی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 99

آبیاری تحت فشار ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 99

آبیاری و زهکشی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 99

انتقال و توزیع آب روستایی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 99

چاه ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 99

خطوط انتقال آب ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 99

ساخت و ترمیم قنات ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 99

سد سازی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 99

شبکه توزیع آب ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 99

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۱۱۰,۰۰۰ تومان
Verified by MonsterInsights