نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال ۹۸

۸۹,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا بر مبنای آنالیز بهای سال 98

مطابق با بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت

تنظیم جدول ۵ تجزیه بهای اقلام کار برای ارائه اسناد شرکت در مناقصات مطابق با بخشنامه نحوه ارئه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت بشماره 96/1232579 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(جایگزین بخشنامه 4951) با اعمال در صد رشد و یا تخفیف مورد نظر بصورت معکوس و همچنین امکان برآورد قیمت جدید برای ردیفهای فهرست بها بر اساس قیمت منابع تعریف شده توسط کاربر،ارائه گزارش منابع مورد نیاز پروژه و تنظیم آنالیز هرچند شماره ردیفی که مورد نیازتان باشد،قابلیت تنظیم آنالیز بر مبنای سه گروه قیمت (نت- آمار- روز) جزئیات بیشتر…


دانلود فایل دموی برنامه


دانلود کتابچه راهنمای برنامه

عنوان محصول رشته ها قیمت

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته ابنیه سال 98

ابنیه ۸۹,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته تاسیسات برقی سال 98

تاسیسات برقی ۸۹,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته تاسیسات مکانیکی سال 98

تاسیسات مکانیکی ۸۹,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 98

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۸۹,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته راهداری سال 98

راهداری ۸۹,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 98

آبخیزداری و منابع طبیعی ۸۹,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته آبیاری تحت فشار سال 98

آبیاری تحت فشار ۸۹,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته آبیاری و زهکشی سال 98

آبیاری و زهکشی ۸۹,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 98

انتقال و توزیع آب روستایی ۸۹,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته چاه سال 98

چاه ۸۹,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته خطوط انتقال آب سال 98

خطوط انتقال آب ۸۹,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته ساخت و ترمیم قنات سال 98

ساخت و ترمیم قنات ۸۹,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته سد سازی سال 98

سد سازی ۸۹,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته شبکه توزیع آب سال 98

شبکه توزیع آب ۸۹,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 98

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۸۹,۰۰۰ تومان