نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال ۱۴۰۰

۵۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا بر مبنای تجزیه بهای سال 1400

تجزیه بهای فهرست های سال 1400

مطابق با بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت

تنظیم جدول ۵ تجزیه بهای اقلام کار برای ارائه اسناد شرکت در مناقصات مطابق با بخشنامه نحوه ارئه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت بشماره 96/1232579 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(جایگزین بخشنامه 4951) بر اساس آخرین تجزیه بهای سازمان مدیریت  با قابلیت اعمال در صد رشد و یا تخفیف مورد نظر بصورت معکوس و همچنین امکان برآورد قیمت جدید برای ردیفهای فهرست بها بر اساس قیمت منابع تعریف شده توسط کاربر،ارائه گزارش منابع مورد نیاز پروژه و تنظیم آنالیز هرچند شماره ردیفی که مورد نیازتان باشد،قابلیت تنظیم آنالیز بر مبنای سه گروه قیمت (نت- آمار- روز) جزئیات بیشتر…


دانلود فایل دموی برنامه


دانلود کتابچه راهنمای برنامه

عنوان محصول رشته ها قیمت

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

بهره برداری آب شرب ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

بهره برداری از تجهیزات برقی آب و فاضلاب ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

پست های انتقال و فوق توزیع برق ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

خطوط زمینی انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

مرمت بناهای تاریخی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

نگهداری خط و ابنیه خطوط راه آهن ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری ۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

ابنیه ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

تاسیسات برقی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

تاسیسات مکانیکی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

راهداری ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

آبخیزداری و منابع طبیعی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

آبیاری تحت فشار ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

آبیاری و زهکشی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

انتقال و توزیع آب روستایی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

چاه ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

خطوط انتقال آب ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

ساخت و ترمیم قنات ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

سد سازی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1400

شبکه توزیع آب ۱۵۰,۰۰۰ تومان