نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال ۹۷

۸۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا بر مبنای آنالیز بهای سال 97

مطابق با بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت

تنظیم جدول ۵ تجزیه بهای اقلام کار برای ارائه اسناد شرکت در مناقصات مطابق با بخشنامه نحوه ارئه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت بشماره 96/1232579 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(جایگزین بخشنامه 4951) با اعمال در صد رشد و یا تخفیف مورد نظر بصورت معکوس و همچنین امکان برآورد قیمت جدید برای ردیفهای فهرست بها بر اساس قیمت منابع تعریف شده توسط کاربر،ارائه گزارش منابع مورد نیاز پروژه و تنظیم آنالیز هرچند شماره ردیفی که مورد نیازتان باشد،قابلیت تنظیم آنالیز بر مبنای سه گروه قیمت (نت- آمار- روز) جزئیات بیشتر…


دانلود فایل دموی برنامه


دانلود کتابچه راهنمای برنامه

عنوان محصول رشته ها قیمت

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته ابنیه سال 97

ابنیه ۸۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته تاسیسات برقی سال 97

تاسیسات برقی ۸۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته تاسیسات مکانیکی سال 97

تاسیسات مکانیکی ۸۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 97

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۸۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته راهداری سال 97

راهداری ۸۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 97

آبخیزداری و منابع طبیعی ۸۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته آبیاری تحت فشار سال 97

آبیاری تحت فشار ۸۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته آبیاری و زهکشی سال 97

آبیاری و زهکشی ۸۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 97

انتقال و توزیع آب روستایی ۸۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته چاه سال 97

چاه ۸۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته خطوط انتقال آب سال 97

خطوط انتقال آب ۸۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته ساخت و ترمیم قنات سال 97

ساخت و ترمیم قنات ۸۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته سد سازی سال 97

سد سازی ۸۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته شبکه توزیع آب سال 97

شبکه توزیع آب ۸۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 97

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۸۵,۰۰۰ تومان
Verified by MonsterInsights