نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال ۹۲

۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز برآورد و پیشنهاد قیمت دانا بر مبنای آنالیز بهای سال 92

با قابلیت تنظیم جدول ۵ تجزیه اقلام کار جهت شرکت در مناقصات مطابق با بخشنامه ۴۹۵۱/۵۴-۵۴۵۳/۱۰۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعمال در صد رشد و یا تخفیف مورد نظر و همچنین امکان برآورد قیمت جدید برای ردیفهای فهرست بها بر اساس قیمت منابع تعریف شده توسط کاربر،تنظیم آنالیز هرچند شماره ردیفی که مورد نیازتان باشد،قابلیت تنظیم آنالیز بر مبنای سه گروه قیمت (نت- آمار- روز) جزئیات بیشتر…


دانلود فایل دموی برنامه


دانلود کتابچه راهنمای برنامه

عنوان محصول رشته ها قیمت

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 92

آبخیزداری و منابع طبیعی ۵۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 92

آبیاری تحت فشار ۵۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 92

آبیاری و زهکشی ۵۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 92

انتقال و توزیع آب روستایی ۵۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 92

ابنیه ۵۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 92

تاسیسات برقی ۵۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 92

تاسیسات مکانیکی ۵۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 92

چاه ۵۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 92

خطوط انتقال آب ۵۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 92

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۵۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 92

راهداری ۵۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 92

ساخت و ترمیم قنات ۵۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 92

سد سازی ۵۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 92

شبکه توزیع آب ۵۰,۰۰۰ تومان

آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای 92

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۵۰,۰۰۰ تومان
Verified by MonsterInsights