فایل اکسل فهرست بهای سال ۹۹

۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99 با قابلیت ویرایش

فایل اکسل فهرست بهای سال 99 با قابلیت فراخوانی شرح، واحد و قیمت واحد  یعنی با وارد کردن شماره ردیف موارد ذکر شده فراخوانی میشوند با مشخص کردن مقدار ردیف، قیمت ردیف در مقدار ضرب شده و به برگه خلاصه فصول منتقل میشود. همچنین در سایر برنامه ها نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.عنوان محصول رشته ها قیمت

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

مرمت بناهای تاریخی ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

ابنیه ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

تاسیسات برقی ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

تاسیسات مکانیکی ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

راهداری ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

آبیاری و زهکشی ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

آبخیزداری و منابع طبیعی ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

آبیاری تحت فشار ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

انتقال و توزیع آب روستایی ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

خطوط انتقال آب ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

ساخت و ترمیم قنات ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

سد سازی ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

چاه ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

بهره برداری آب شرب ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

شبکه توزیع آب ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 99

نگهداری خط و ابنیه خطوط راه آهن ۱۵,۰۰۰ تومان
Verified by MonsterInsights