فایل اکسل فهرست بهای سال 96

۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 96 با قابلیت ویرایش

فایل اکسل فهرست بهای سال 96 با قابلیت فراخوانی شرح، واحد و قیمت واحد  یعنی با وارد کردن شماره ردیف موارد ذکر شده فراخوانی میشوند با مشخص کردن مقدار ردیف، قیمت ردیف در مقدار ضرب شده و به برگه خلاصه فصول منتقل میشود. همچنین در سایر برنامه ها نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.