فایل اکسل فهرست بهای سال ۹۳

۵,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93 با قابلیت ویرایش 100 درصد

این فایل قابلیت فراخوانی شرح، واحد و قیمت واحد را دارد یعنی با وارد کردن شماره ردیف موارد ذکر شده فراخوانی میشوند همچنین برگه ای جهت جمع بندی رقم فصول در نظر گرفته شده است.عنوان محصول رشته ها قیمت

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

آبخیزداری و منابع طبیعی ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

آبیاری تحت فشار ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

آبیاری و زهکشی ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

ابنیه ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

اجرای فضای سبز (شهرداری مشهد) ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

انتقال و توزیع آب روستایی ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

تاسیسات برقی ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

تاسیسات مکانیکی ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

تجمیع شده راه، باند و زیرسازی راه آهن ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

تجمیعی انهار و جداول ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

تجمیعی ترمیم راه ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

چاه ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

خطوط انتقال آب ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

راهداری ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

ژئوتکنیک ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

ساخت و ترمیم قنات ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

سد سازی ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

شبکه توزیع آب ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93

نگهداری فضای سبز (شهرداری مشهد) ۱۰,۰۰۰ تومان
Verified by MonsterInsights