فایل اکسل فهرست بهای سال ۱۴۰۱

۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401 با قابلیت ویرایش


دانلود رایگان نمونه فایل اکسل فهرست بهای 1401


عنوان محصول رشته ها قیمت

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

ابنیه ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

تاسیسات برقی ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

تاسیسات مکانیکی ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

راهداری ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

آبیاری و زهکشی ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

آبخیزداری و منابع طبیعی ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

مرمت بناهای تاریخی ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

آبیاری تحت فشار ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

انتقال و توزیع آب روستایی ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

خطوط انتقال آب ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

ساخت و ترمیم قنات ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

سد سازی ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

چاه ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

بهره برداری آب شرب ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

شبکه توزیع آب ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

توزیع نیروی برق ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

خطوط زمینی انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

پست های انتقال و فوق توزیع برق ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

نگهداری خط و ابنیه خطوط راه آهن ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

تجهیزات آب و فاضلاب ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

بهره برداری از تجهیزات برقی آب و فاضلاب ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 1401

کارهای دریایی و ساحلی ۲۵,۰۰۰ تومان
Verified by MonsterInsights