فایل اکسل شرح رديفهاي انتقال و فوق توزيع نيروی برق سال 92

۲۰,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست شرح ردیفهای رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق با قابلیت ویرایش 100 درصد

این فایل قابلیت فراخوانی شرح، واحد و قیمت واحد را دارد یعنی با وارد کردن شماره ردیف موارد ذکر شده فراخوانی میشوند همچنین برگه ای جهت جمع بندی رقم فصول در نظر گرفته شده است.