تعدیل جامع دانا نسخه حرفه ای ویرایش 4

  ۵۲۰,۰۰۰ تومان

  قابلیتهای برنامه :

  محاسبه تعدیل صورت وضعیت پیمانها بر اساس شاخصهای پیوست سه

  تنظیم جدول یک و دو تعدیل مطابق فرمهای مندرج در بخشنامه 173073/101

  محاسبه شاخص کلی تجهیز و برچیدن کارگاه

  شامل شاخصهای قطعی پیوست سه از سه ماهه اول سال1382تا آخرین شاخص اعلام شده

  قابلیت تعریف و بروزآوری شاخصهای جدید تا سه ماه چهارم سال 1420

  قابلیت تعریف آخرین شاخص قطعی اعلام شده بصورت علی الحساب برای محاسبه تعدیل دوره های که شاخص قطعی آنها اعلام نشده باشد.

  قابلیت تشخیص و تفکیک دوران مجاز و غیر مجاز پیمان بر اساس مدت پیمان و مدتهای تمدید شده.

  محاسبه شاخص میانگین دوره پیمان و اعمال آن برای محاسبه تعدیل دردوران تاخیر.

  محاسبه تعدیل ده صورت وضعیت کارکرد بصورت یکجا توسط هر فایل

  تهیه خروجی PDF و Excel از گزارشات.