نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال 1401

۸۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا بر مبنای تجزیه بهای سال 1401

تجزیه بهای فهرست بهای سال 1401

مطابق با بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت

تنظیم جدول ۵ تجزیه بهای اقلام کار برای ارائه اسناد شرکت در مناقصات مطابق با بخشنامه نحوه ارئه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت بشماره 96/1232579 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(جایگزین بخشنامه 4951) بر اساس آخرین تجزیه بهای سازمان مدیریت  با قابلیت اعمال در صد رشد و یا تخفیف مورد نظر بصورت معکوس و همچنین امکان برآورد قیمت جدید برای ردیفهای فهرست بها بر اساس قیمت منابع تعریف شده توسط کاربر،ارائه گزارش منابع مورد نیاز پروژه ، قابلیت تنظیم آنالیز بر مبنای سه گروه قیمت (نت- آمار- روز) جزئیات بیشتر…


دانلود فایل دموی برنامه


دانلود کتابچه راهنمای برنامه