نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال ۱۴۰۱

۸۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا بر مبنای تجزیه بهای سال 1401

تجزیه بهای فهرست بهای سال 1401

مطابق با بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت

تنظیم جدول ۵ تجزیه بهای اقلام کار برای ارائه اسناد شرکت در مناقصات مطابق با بخشنامه نحوه ارئه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت بشماره 96/1232579 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(جایگزین بخشنامه 4951) بر اساس آخرین تجزیه بهای سازمان مدیریت  با قابلیت اعمال در صد رشد و یا تخفیف مورد نظر بصورت معکوس و همچنین امکان برآورد قیمت جدید برای ردیفهای فهرست بها بر اساس قیمت منابع تعریف شده توسط کاربر،ارائه گزارش منابع مورد نیاز پروژه ، قابلیت تنظیم آنالیز بر مبنای سه گروه قیمت (نت- آمار- روز) جزئیات بیشتر…


دانلود فایل دموی برنامه


دانلود کتابچه راهنمای برنامه

عنوان محصول رشته ها قیمت

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

ابنیه ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

تاسیسات برقی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

تاسیسات مکانیکی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

راهداری ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

آبخیزداری و منابع طبیعی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

آبیاری تحت فشار ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

آبیاری و زهکشی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

انتقال و توزیع آب روستایی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

چاه ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

خطوط انتقال آب ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

ساخت و ترمیم قنات ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

سد سازی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

شبکه توزیع آب ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

مرمت بناهای تاریخی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری ۸۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

نگهداری خط و ابنیه خطوط راه آهن ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

بهره برداری آب شرب ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

بهره برداری از تجهیزات برقی آب و فاضلاب ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

پست های انتقال و فوق توزیع برق ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

خطوط زمینی انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۲۰۰,۰۰۰ تومان