نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت فهرست بهای سال ۱۴۰۲

۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا بر مبنای تجزیه بهای سال 1402

تجزیه بهای فهرست بهای سال 1402

مطابق با بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت

تنظیم جدول ۵ تجزیه بهای اقلام کار برای ارائه اسناد شرکت در مناقصات مطابق با بخشنامه نحوه ارئه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت بشماره 96/1232579 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(جایگزین بخشنامه 4951) بر اساس آخرین تجزیه بهای سازمان مدیریت  با قابلیت اعمال در صد رشد و یا تخفیف مورد نظر بصورت معکوس و همچنین امکان برآورد قیمت جدید برای ردیفهای فهرست بها بر اساس قیمت منابع تعریف شده توسط کاربر،ارائه گزارش منابع مورد نیاز پروژه ، قابلیت تنظیم آنالیز بر مبنای سه گروه قیمت (نت- آمار- روز) جزئیات بیشتر…


دانلود فایل دموی برنامه


دانلود کتابچه راهنمای برنامه

عنوان محصول رشته ها قیمت

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

ابنیه ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

تاسیسات برقی ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

تاسیسات مکانیکی ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

راهداری ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

آبخیزداری و منابع طبیعی ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

آبیاری تحت فشار ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1401

آبیاری و زهکشی ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

انتقال و توزیع آب روستایی ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

چاه ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

خطوط انتقال آب ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

ساخت و ترمیم قنات ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

سد سازی ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

شبکه توزیع آب ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

مرمت بناهای تاریخی ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

نگهداری خط و ابنیه خطوط راه آهن ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

بهره برداری آب شرب ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

بهره برداری از تجهیزات برقی آب و فاضلاب ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

پست های انتقال و فوق توزیع برق ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

خطوط زمینی انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا 1402

خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۲۷۰,۰۰۰ تومان
Verified by MonsterInsights