بخشنامه راهنمای مناقصه

بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره 101.95579 مورخ 1384.5.26موضوع : راهنمای مناقصه به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور، به پیوست، راهنمای مناقصه همراه با ویرایش انگلیسی آن، از نوع گروه سوم، ابلاغ می شود. شامل: دستورالعمل شرکت در مناقصه و دعوتنامه و فرمهای مناقصه پیش گفتار این مجموعه، با تدوین فرآیندها، گردش کارها، و فرم های مورد نیاز مناقصه ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :

تعریف متره وبرآوردوانواع آن

تعریف متره و برآورد و انواع آنتعریف متره: متره عبارت است "از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز ، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه اجرا شده " معمولا این نوع محاسبات و تحلیل ها ، در یک سری جدول های خاص انجام میگیرد که جدول های صورت وضعیت ( جدول ریز متره ، خلاصه متره ، و ... ) نامیده میشود . افرادی که این نوع محاسبات را انجام ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :