کد تخفیف

کد تخفیف

تخفیف های استثنایی دفترفنی پروژه های عمرانی تا سقف ۴۰ درصد که با توجه به مبلغ خرید می توانید از از این کد ها استفاده کنید. در ازای خرید بیشتر تخفیف بیشتری خواهید گرفت.

 

کد تخفیفمقدار تخفیفشرایط استفاده از تخفیف
۱۰۰sabad۵ درصد مبلغ خریدخرید بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان
۲۰۰sabad۱۰ درصد مبلغ خریدخرید بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان
۴۰۰sabad۲۰ درصد مبلغ خریدخرید بیشتر از ۴۰۰ هزار تومان
۶۰۰sabad۳۰ درصد مبلغ خریدخرید بیشتر از ۶۰۰ هزار تومان
۹۰۰sabad۴۰ درصد مبلغ خریدخرید بیشتر از ۹۰۰ هزار تومان