کد های تخفیف

کد تخفیف

کد تخفیف

تخفیف های استثنایی دفترفنی پروژه های عمرانی تا سقف 40 درصد که با توجه به مبلغ خرید می توانید از از این کد ها استفاده کنید. در ازای خرید بیشتر تخفیف بیشتری خواهید گرفت.

کد تخفیف مقدار تخفیف شرایط استفاده از تخفیف
199sabad 5 درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از 199 هزار تومان
499sabad 10 درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از 499 هزار تومان
799sabad 20 درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از 799 هزار تومان
999sabad 30 درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از 999 هزار تومان
1599sabad 40 درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از 1599 هزار تومان