کد های تخفیف

کد تخفیف

کد تخفیف

تخفیف های استثنایی دفترفنی پروژه های عمرانی تا سقف ۴۰ درصد که با توجه به مبلغ خرید می توانید از از این کد ها استفاده کنید. در ازای خرید بیشتر تخفیف بیشتری خواهید گرفت.

 

کد تخفیف مقدار تخفیف شرایط استفاده از تخفیف
۱۰۰sabad ۵ درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان
۲۰۰sabad ۱۰ درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان
۴۰۰sabad ۲۰ درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از ۴۰۰ هزار تومان
۶۰۰sabad ۳۰ درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از ۶۰۰ هزار تومان
۹۰۰sabad ۴۰ درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از ۹۰۰ هزار تومان