کد تخفیف

کد تخفیف

تخفیف های استثنایی دفترفنی پروژه های عمرانی تا سقف 40 درصد که با توجه به مبلغ خرید می توانید از از این کد ها استفاده کنید. در ازای خرید بیشتر تخفیف بیشتری خواهید گرفت.

 

کد تخفیفمقدار تخفیفشرایط استفاده از تخفیف
50sabad5 درصد مبلغ خریدخرید بیشتر از 50 هزار تومان
100sabad10 درصد مبلغ خریدخرید بیشتر از 100 هزار تومان
150sabad15 درصد مبلغ خریدخرید بیشتر از 150 هزار تومان
200sabad20 درصد مبلغ خریدخرید بیشتر از 200 هزار تومان
300sabad25 درصد مبلغ خریدخرید بیشتر از 300 هزار تومان
500sabad40 درصد مبلغ خریدخرید بیشتر از 500 هزار تومان