کد های تخفیف

کد تخفیف

کد تخفیف

تخفیف های استثنایی دفترفنی پروژه های عمرانی تا سقف ۴۰ درصد که با توجه به مبلغ خرید می توانید از از این کد ها استفاده کنید. در ازای خرید بیشتر تخفیف بیشتری خواهید گرفت.

کد تخفیف مقدار تخفیف شرایط استفاده از تخفیف
۱۹۹sabad ۵ درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از ۱۹۹ هزار تومان
۴۹۹sabad ۱۰ درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از ۴۹۹ هزار تومان
۷۹۹sabad ۲۰ درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از ۷۹۹ هزار تومان
۹۹۹sabad ۳۰ درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از ۹۹۹ هزار تومان
۱۵۹۹sabad ۴۰ درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از ۱۵۹۹ هزار تومان