کد های تخفیف

کد تخفیف

کد تخفیف

تخفیف های استثنایی دفترفنی پروژه های عمرانی تا سقف 40 درصد که با توجه به مبلغ خرید می توانید از از این کد ها استفاده کنید. در ازای خرید بیشتر تخفیف بیشتری خواهید گرفت.
کد تخفیف مقدار تخفیف شرایط استفاده از تخفیف
300sbd 5 درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از 300 هزار تومان
700sbd 10 درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از 700 هزار تومان
1000sbd 20 درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از 1 میلیون تومان
2000sbd 30 درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از 2 میلیون تومان
3000sbd 40 درصد مبلغ خرید خرید بیشتر از 3 میلیون تومان