اطلاعیه : با توجه به اعلام آنالیز بهای جدید از طرف سایت نظام فنی، نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت 97 ارتقا یافته و با آخرین آنالیز بروز رسانی شده است