بایگانی برچسب: پروژه‌ها

بخشنامه بیمه قرارداد پیمانکاری

موضــوع : دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاری شـماره بـخشنـامه : ۱۳۹۶۰۲-۱۰۱ تاریخ ابـلاغ : ۱۳۸۳/۰۸/۰۲ تاریخ اجـرا : ۱۳۸۳/۰۸/۰۲ تاریخ تصـویب : ۱۳۸۳/۰۸/۰۲ دانلود : بخشنامه دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاری