آدرس و فرم تماس با ما

استان آ.غ- نقده- خیابان مرصاد آپارتمان برق بلوک ب واحد۱۳
دفترفنی پروژه های عمرانی
مدیر سایت: امید شیخا
۰۹۱۴۸۵۴۹۴۲۵
۰۴۴۳۵۶۷۸۱۲۴
info@kelasefan.com
kelasefan@gmail.com

ایام هفته ۸:۰۰ - ۲۴:۰۰
جمعه بعد ازظهر- تعطیل