آئین نامه تضمین در معاملات دولتی

آئین نامه تضمین در معاملات دولتی

Tazmin
آئین نامه تضمین در معاملات دولتی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۸.۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۵۳۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲.۳.۲۸سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ -آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی

ماده ۱- مقررات این آیین‌نامه در اجرای قانون آیین‌نامه معاملات دولتی و در مورد پیش‌پرداخت و مبلغ و نوع‌تضمین‌ها شامل قراردادهای خدمات مشاوره‌، مدیریت طرح‌، امور تحقیقاتی‌، امور پیمانکاری‌، ساخت تجهیزاتو نصب‌، خرید ماشین‌آلات‌، تجهیزات‌، کالا، مواد و مصالح و قراردادهای حمل و نقل به تنهایی یا بصورت‌مجموعه‌ای از دو یا چند مورد از آنها می‌باشد.

ماده ۲- انواع تضمین قراردادها از نظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیراست‌:

الف ـ تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام‌)

ب ـ تضمین انجام تعهدات

ج ـ تضمین پیش‌پرداخت

د ـ تضمین حسن انجام کار

ماده ۳- انواع ضمانت‌های معتبر در معاملات دولتی به شرح زیر است‌:

الف ـ ضمانتنامه بانکی

ب ـ ضمانتنامه‌های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران هستند.

ج ـ وجه نقد

دـ سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت

ه ـ سایر ضمانتنامه‌ها شامل‌:

۱ـ وثیقه ملکی معادل نوددرصد (۹۰%) ارزش کارشناسی رسمی آن‌.

۲ـ انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت‌، مصوب ۱۳۷۶)

۳ـ سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد (۷۰%) ارزشروز آن‌.

۴ـ مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و ذی‌حسابان مربوط‌.

ماده ۴- در قراردادهای خدمات مشاوره‌، قراردادهای خدمات مدیریت طرح و امورتحقیقاتی تضمین‌ها ازنوع تضمین پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار است که به شرح زیر تعیین و پرداخت می‌شود:

الف ـ تضمین پیش‌پرداخت‌: مبلغ پیش‌پرداخت برای خدمات مربوط به مطالعه و طراحی و خدمات‌تحقیقاتی‌، معادل بیست درصد (۲۰%) مبلغ اولیه حق‌الزحمه مربوط (مبلغ برآورد حق‌الزحمه‌) و برای خدمات‌مربوط به دوره ساخت و تحویل معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ اولیه حق‌الزحمه مربوط می‌باشد که در ازای تضمین‌به نفع دستگاه اجرایی و بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می‌شود.

ب ـ تضمین حسن انجام کار: بابت تضمین حسن انجام کار، معادل ده درصد (۱۰%) از هر پرداخت حق‌الزحمه‌کسر و در حساب سپرده نگهداری می‌شود. مبالغ نقدی سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی‌، به طرف قرارداد دستگاه اجرایی‌بازگردانده می‌شود.

تبصره ـ تضمین معتبر در این قراردادها شامل تضمینهای نوع “الف‌”، “ب‌”، “د” و ” ه” مندرج در ماده (۳) می‌باشد.

ماده ۵- در قراردادهای پیمانکاری‌، ساخت تجهیزات و نصب‌، انواع تضمین‌ها شامل تضمین شرکت درمناقصه‌، تضمین انجام تعهدات‌، تضمین پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار می‌باشد که به شرح زیر مبلغ آنهاتعیین و پرداخت می‌شود.

الف ـ تضمین شرکت در مناقصه‌:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

دانلود متن کامل آیین نامه تضمین در معاملات دولتیبرچسپ ها :

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *