شزایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان

دانلود شرایط عمومی پیمان

شزایط عمومی پیمان

شرايط عمومي پيمان

فصل اول
تعاريف و مفاهيم

ماده 1 . پيمان
پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده 2 موافقت نامه پيمان درج شده است .
ماده 2. موافقت نامه
موافقت نامه سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پيمان در آن بيان شده است .

ادامه مطلب